Full splid om vindkraft

Høyre vil avvise dialog. Fremskrittspartiet vil si ja allerede nå. EON bruker ordet korrupsjon.

– Det har skjedd radikale endringer siden vi diskuterte denne saken sist, blant annet i oljenæringa. Fremskrittspartiet mener vi dermed ikke har råd til å nei, og vi foreslår å trekke alle innsigelser i saken, sier Martin Konstali (Frp).

Han ønsker å oppfordre Olje og energidepartementet til å si ja til EON Vinds søknad om vindturbiner i Birkenes. Partiets standpunkt luftes på tjenesteutvalgets møte tirsdag.

– Vi har verken råd til å si nei til de faste arbeidsplassene dette kan skape, eller prosjektet i sin helhet, sier Konstali.

Til kommunestyret neste uke

Saken skal endelig behandles i kommunestyret 4.februar. Administrasjonens forslag er at det nedsettes et utvalg som skal forhandle med EON Vind om kommunens innsigelser.

– Informasjonen gitt til kommunestyret viser med tydelighet at EON ikke er interessert i å oppfylle de vesentligste punktene i kommunens tidligere vedtak. Med det utgangspunktet mener Høyre det er helt uaktuelt å gå i dialog med EON, sier Ivar Aanesland (H).

Partiet vil opprettholde det gjeldende vedtak, som stadfester innsigelsene mot planene. Senterpartiets representanter er ikke enig med noen av de forrige talerne.

– Nå er det departementet som har bedt EON snakke med kommunen. Og da synes jeg det er rart kommunen skal avvise en slik dialog, sier Anders Snøløs Topland.

Uenighet innad i Kristelig Folkeparti

I utgangspunktet ønsker heller ikke Kristelig Folkeparti en dialog med EON før konsesjon er gitt fra departementet.

– Vi er enige med Høyre i dette. Det har ikke fremkommet nye opplysninger i saken som kan diskuteres, sier Toril Espegren (KrF).

For partikollega Petter Ross (KrF) er situasjonen annerledes. Han forteller at han er svært i tvil, og måtte sjekke med utvalgssekretæren om det er mulig å stemme blankt.

– Legger man kommuneøkonomien til grunn, føler jeg at vi bli tauet baklengs med bind for øynene inn i Kristiansand. Vi har ikke sjanse til å levere gode tjenester alene. Da mener jeg vi ikke kan la være å prate med EON, sier Ross.

Flertall for dialog med EON

Han understreker at utfallet av dialogen uansett skal godkjennes av kommunestyret.

– Dersom EON faktisk blir tildelt en konsesjon, tror jeg kommunen står sterkere om vi går i en dialog før så skjer, sier Topland.

Arbeiderpartiet støtter administrasjonens innstilling, og den får også flertall.

Oppfattes som korrupsjon

EON har gitt skriftlig tilbakemelding på de tolv kravene som kommunen stiller for at selskapet skal få etablere seg med vindturbiner i kommunen. Blant annet på kravet om at kommunen skal ha en årlig kompensasjon på minimum 15 millioner kroner netto (2014-kroner) årlig i 25 år fra oppstartsåret for første vindturbin.

– EON kan ikke gi garanti for slik kompensasjon utover det som er lagt til grunn for eiendomsskatt. Slik kompensasjon vil ikke være i tråd med lovverket og vil bli oppfattet som korrupsjon, skriver selskapet.

De påpeker at de heller i videre dialog vil se på løsninger som gir verdiskapning til lokalsamfunnet.