Demokrati eller BY-styre?

Birkenes Avisa 23. mars har to innlegg om K5 der både argumentasjon og konklusjon går i hver sin retning.

LESERBREV: Gunnar Birkeland gleder seg til K5, mens Håkon Reiersen har mange motforestillinger til denne konstruksjonen.  I samme avis den 30. mars er det en meget opplysende artikkel med tittelen: Med forskningsblikk på kommunereformen, ført i pennen av Linda Hye.  Denne anbefaler jeg alle å lese!

Hva er så årsaken til at tilhengere og motstandere av K5 ser så ulikt på dette? Jeg tror det først og fremst skyldes vektleggingen av hva som er viktig i en kommune og dernest hvor mye tillit en kan ha til intensjonsavtalen.

Vi som er motstandere av en så omfattende kommunesammenslåing, mener først og fremst at det levende demokratiet vi har i Birkenes vil bli rasert.  Nå har partiene åpne medlemsmøter FØR kommunestyre- og utvalgsmøter slik at medlemmer/velgere har mulighet for å si sin mening før sakene skal endelig behandles.  Vil dette være interessant hvis vi må reise til Kristiansand på partimøter for å påvirke våre valgte representanter?  I beste fall vil det være en representant for hvert av de «tre store partiene» i Birkenes som vil komme inn i bystyret.  Da blir det ikke særlig meningsfylt for FrP, Senterpartiet, Venstre eller SV å drive politikk i Birkenes, kanskje heller ikke for de «tre store».  Jeg ser på K5 som ødeleggende for folkestyret slik det fungerer i vår kommune i dag.  Dette har også sammenheng med at Birkenes er en utkantkommune med spredt bosetting der vårt areal vil utgjøre 45% av hele K5, mens antall innbyggere utgjør 4%.   Avstanden fra utkantene av kommunen blir som jeg i et tidligere avisinnlegg har skrevet, 60-70 km. til Kristiansand. Så skal jo demokratiet ivaretas ved kommunedelsutvalg, men vil det være interessant å være med i disse?  Neppe.  Jeg tror påvirkningsmuligheten blir for perifer til at disse valgene sees på som del av et reelt demokrati.  Jeg tror også at den lokalpatriotismen vi har i vår kommune i dag, som bl.a. kommer til syne ved stor dugnadsinnsats på svært mange områder, etter hvert vil miste oppslutning. Ansvaret pulveriseres. Min påstand er: Interessen for lokaldemokratiet er omvendt proporsjonalt med kommunestørrelsen.

Så til intensjonsavtalen.  Her er mange fagre ord og mange gode intensjoner.  Men hvor bindende er ordene og intensjonene?  Hva gjør vi hvis neste bystyre vil legge ned skole/barnehage på Engesland eller Herefoss, eller hva gjør vi hvis Kristiansand vil privatisere de mange kommunale bygdeveger vi har i Birkenes?   Hva med NAV-kontoret?  Dette er jo et samarbeid mellom stat og kommune.  Vil hver kommune fortsatt ha sitt NAV-kontor, eller blir det også sentralisert til Kristiansand?

Hva så med argumentet om bedre og mer robuste fagmiljøer. Det virker forlokkende, men hvor blir disse plassert?  Jo, mest sannsynlig i Kristiansand, kanskje noe i Lillesand og Søgne.  Hvilke fagmiljøer blir plassert i Birkenes? Kanskje viltforvaltningen?  Kommunale arbeidsplasser forsvinner etter hvert fra Birkenes og resultatet blir enda mer sentralisering.

Nå ser det ikke ut til at kostnadsreduksjoner lenger et viktig argument for kommunesammenslåinger slik det var tidligere. Ingen ansatte i de fem kommunene skal bli sagt opp heter det.  Jeg syns – i likhet med John Løland – at det blir feil å la alle toppledere og mellomledere fortsette i den nye kommunen.  Da må det jo bli overadministrering.  Sannsynligvis vil overflødige rådmenn, økonomisjefer m.fl. få andre oppgaver, men de skal ikke få lavere lønn.  Da blir det vel enda mer byråkrati og mindre demokrati?  Jeg sier som John Løland.  Blir det K5 vil jeg ikke ha bry til å stemme ved neste kommunevalg.

Så en ting til slutt som jeg lurer på:  Fins det trankokeri i Kristiansand?  Det ser i hvert fall ut til at Forhandlingsutvalget har fått for mye Møllers tran.

 

Olav Heimdal

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!