Alarmerende lav lærertetthet

Mange ansatte arbeider under press for å oppfylle alle forventninger og pålegg og for å ivareta barn og unges rettigheter.

LESERBREV: Resolusjon vedtatt av årsmøtet i Utdanningsforbundet, Birkenes, 14. april 2016: Med bakgrunn i prosjektarbeidet «Birkenes i balanse» planlegger Rådmannen å fremme et forslag om økonomiske innstramminger, strukturendringer og nedbemanninger i Birkenes kommune. Det lokale årsmøtet i Utdanningsforbundet advarer mot å la dette skje på en måte som rammer kvaliteten og forsvarligheten i tjenestetilbudet til barn og unge.

Skole- og barnehagesektoren har allerede gjennom mange år gjennomført kutt i forhold til økte oppgaver som de sentrale myndigheter har pålagt denne sektoren. Mange ansatte arbeider under press for å oppfylle alle forventninger og pålegg og for å ivareta barn og unges rettigheter. De ulike institusjonene er også viktige for den lokale utviklingen av bygdesamfunnene i kommunen. Prosjektet «Birkenes i balanse» viser dessuten at flere tidligere antagelser om at skolene i Birkenes har gode rammer, ikke er tilfelle. Det er alarmerende lav lærertetthet ved de store skolene og lavere enn gjennomsnittlig ressursbruk til spesialundervisning. Skolene drives med lav bruk av styringsressurser. Det er heller ikke mye å spare ved radikale strukturendringer, som dessuten vil påføre elever og barn store ulemper. Nedlegging av flere ikke-lovpålagte aktiviteter viser at dette øker risikoen for mistilpasning, drop-outs og krav om kostbare støtteordninger i senere livsfaser.

Utdanningsforbundet vil advare kommunen mot å la innstramminger i barnehage- og skolesektoren føre til økte utgifter på senere tidspunkt, tap av verdifull kompetanse, tap av omdømme og økte utfordringer med å gjenopprette tapte skanser. Det virker svært urimelig at barn og unge skal rammes for det økonomiske uføre kommunen har kommet i. Deres oppvekst skjer bare en gang, og kan ikke gjenopptas under bedre vilkår senere.

Utdanningsforbundet er derimot åpen for alle tiltak som forenkler arbeidsoppgaver, bygger tillit, minsker kontrollbehov, øker effektiviteten og profesjonaliteten og frigjør ressurser til prioriterte oppgaver. Lokallaget oppfordrer kommunens beslutningstakere i sitt arbeid med å få Birkenes i balanse til å sette større fokus på hvordan kommunens inntekter kan økes, og hvordan man ivaretar innbyggernes behov og velferd, framfor oppmerksomheten på å kutte, nedbemanne og omorganisere for å spare.

 

Bjørn Knudsen

Lokallagsleder,

Utdanningsforbundet

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!