Ny runde om hundepensjonat

ARKIVFOTO

Ny SØKNAD PÅ GANG: I 2013 avviste politikerne i Planutvalget det private reguleringsforslaget som skulle legge til rette for hundepensjonatvirksomhet på Flakk. Bygningsmessige endringer og nye rutiner gjør at innehaveren av Flakkefossen kennel vil søke på nytt. Kennelen bak, midt på bildet.

Ny SØKNAD PÅ GANG: I 2013 avviste politikerne i Planutvalget det private reguleringsforslaget som skulle legge til rette for hundepensjonatvirksomhet på Flakk. Bygningsmessige endringer og nye rutiner gjør at innehaveren av Flakkefossen kennel vil søke på nytt. Kennelen bak, midt på bildet.

KOMMUNALT. 14 naboer protesterer etter at Flakkefossen Kennel setter i gang en ny prosess for å få en treårig dispensasjon til å drive hundepensjonat på Flakk. I samme omgang ber de kommunen begrunne hvorfor Fylkesmannens merknader etter forrige runde ikke er fulgt opp.

I november dalte et nytt nabovarsel ned i postkassene i den vesle grenda på vestsiden av Flakksvann. Det er igjen Rugsland Byggtjenester som på vegne av innehaver Ole Gunnar Brovig planlegger å søke om dispensasjon for drift av hundepensjonat i tre år. I følge konsulentfirmaet er det gjort bygningsmessige endringer på eiendommen, som nå skal være i tråd med tidligere prosjekterte planer for aktiviteten.

Problematikken omkring etablering og drift av hundepensjonat på Flakk har pågått i en årrekke, og ble parkert da Fylkesmannen i mars 2013 opphevet kommunens tillatelser på grunn av saksbehandlingsfeil. Birkenes kommune fikk også kritikk for ikke å ha opplyst saken tilstrkkelig på forhånd, og for å ha unnlatt å følge opp prøvedriftsperioden med støymålinger.

Avviste reguleringsplan

På eget initiativ fremmet Brovig i oktober 2013 en reguleringsplan for området der formålet var å kombinere bebyggelse og næring. Forslaget falt i Planutvalget mot FrP’s ene stemme. Begrunnelsen fra administrasjon og flertallet av politikerne var at planområdet var avsatt til LNF-formål i kommuneplanen og at deler av området ligger innenfor hensynssone naturmiljø. Det var heller ikke gitt tillatelse til at området kunne reguleres til kombinert bolig og hundepensjonat på forhånd.

– Området ligger også for nær eksisterende boliger på Flakk og kan til tider medføre store ulemper for disse, mente administrasjonen, som fikk støtte fra politikerne.

Boliger framfor næring

– Birkenes kommune, tiltakshaver og Rugsland byggtjenester AS burde ha fått en endelig forståelse for at vi naboer, som tidligere har vunnet fram med klagen vår, ikke kommer til være innforstått med etablering av et hundepensjonat i vårt nabolag, påpeker naboene i et eget brev til kommunen. De mener at Birkenes med godkjenning av to nyetableringer for småbarnfamilier har valgt å sette fokus på boliger framfor næring i området.

De mener også at Fylkesmannens vedtak innebærer at samtlige tidligere godkjenninger fra kommunen er ugyldige, og ber kommuenn om å veilede søkeren om dette.

– Vi etterlyser hvorfor ikke kommunen fulgte opp fylkesmannens merknader i nevnte vedtak om å tilbakeføre utbyggingen dersom ikke det ble gitt tillatelse til varig drift, skriver de fjorten naboene. I brevet ber de kommunen om å oversende all tidligere dokumentasjon i saken og ber om at fristen for å svare på nabovarselet forlenges.

Har ikke fått søknaden ennå

– Vi har ennå ikke mottatt søknaden. Når vi får inn den sammen med nabovarslene, vil vi se på saken, sier Halvor Nes i Birkenes kommune.

Han forteller at folk fra teknisk har vært på befaring på eiendommen etter ønske fra Brovig.
– Vi har sett på enklere ting som er gjort på eiendommen og hvordan det ser ut i dag. Det er imidlertid ikke det samme som kontroll eller godkjenning, presiserer han.

Nes vil se søknaden før han tar stilling til om han vil anbefale at en ny runde om hundepensjonat på Flakk.
–Om det er nye momenter i saken, kan man jo ikke nekte noen å få søknaden behandlet. Men politikerne ga jo et signal da de avviste reguleringsforslaget, sier han.

Det er en stor bunke gamle sakspapirer om etablering og drift av hundepensjonat på Flakk, og Nes har bedt om en gjennomgang av det som har skjedd fram til nå. Hundepensjonatsaken begynte å versere lenge før Nes tiltro i stillingen som leder for teknisk kontor og saksbehandleren har gått av med pensjon.

– Derfor vil jeg gjerne vente med å uttale meg om kommunens rolle når det gjelder Fylkesmannens oppheving av tilllatelsen som ble gitt, og eventuell tilbakeføring av utførte tiltak, sier Nes.