Ukas leder: Ha is i magen

Redaktør Bjørn Vidar LieArbeidet med en ny sentrumsplan for Birkeland var godt i gang da det stoppet opp for om lag to år siden. Folkemøte og workshop var avholdt, plankonsulenter var hentet inn og skisseforslag var utarbeidet. Så ble kommunen innhentet av økonomiske realiteter og mager bemanning, og man fant ikke å kunne prioritere planleggingen av framtidas Birkeland. Synd, men forståelig.

Nå er kapasiteten på planområdet styrket og arbeidet med sentrumsplanen i ferd med å finne skinnegangen igjen. Det er blåst støv av de tre år gamle skissene og arrangert dialogkafé på Idrettshuset. Forrige uke ble det avholdt oppstartsmøter med grunneiere og representanter for lag og foreninger. I begge leire synes engasjement og optimisme å være den dominerende holdningen. Så skulle vi da også tro at utviklingen av Strøget til et levende sentrum med handel, boliger og møteplasser for alle generasjoner vil komme alle til gode.

I dag – onsdag 5. juni – vil kommunens areal- og prosjektplanlegger presentere de første mulighetsskissene for planutvalget. I september-oktober skal det første planutkastet være klart, slik at det kan behandles politisk i november-desember. Våren 2014 blir det høring og bearbeiding av planforslaget, og går alt etter planen skal en ny sentrumsplan for Birkeland være på plass før sommerferien 2014.

Et viktig punkt i planen vil være boligbygging. Sentrale spørsmål er: Hvor ønsker man boligbygging i og rundt sentrum? Hva slags boliger ønsker man i de ulike områdene? Hvor mye fortetting skal man tillate?
I skissene fra 2010 er det foreslått et område for ”sentrumsnære boliger” der fortetting ønskes velkommen. Et fornuftig forslag. Uten boliger i sentrum blir det færre mennesker og mindre liv i sentrum.

Hvor det er best å fortette, bygge eneboliger, drive med handel, holde av trafikkarealer, legge servicefunksjoner og alt annet man ønsker inn i en sentrumsplan, er imidlertid ikke avklart ennå. Ingenting er vedtatt. Vi håper derfor politikerne har tålmodighet til å vente med å vedta større utbygginger i og tett opptil sentrum før den nye sentrumsplanen er på plass.

Planene om å bygge ut eiendommen ”Skauen” med 28 boenheter møtte sterk nabomotstand før de ble stoppet av Fylkesmannen. Nå varsler grunneierne at de vil omregulere eiendommen for å få planene igjennom, trolig med enda høyere utnyttelsesgrad enn det først var lagt opp til. Planene vil ventelig møte like stor motstand fra naboene denne gang, mens andre vil ønske utbyggingen velkommen.

Utviklingen av Birkeland sentrum er helt avhengig av at private utbyggere er villige til å satse. Samtidig er det viktig at politikerne holder hånda på rattet, slik at det ikke overlates helt og holdent til privat kapital å styre hvordan framtidas sentrum skal se ut. Derfor bør Skauen-utbyggingen, og eventuelle andre større sentrumsnære fortettingsprosjekter som måtte dukke opp i løpet av det nærmeste året, avgjøres i forbindelse med sentrumsplanen og ikke som dispensasjoner eller omreguleringer fra en plan som for lengst er utgått på dato.