Nytt gavedryss fra ”Kulturbanken”

Birkenes Sparebank Harald Flaa og Sigmund Aas
NÆRING. De siste ti åra har Birkenes Sparebank delt ut mer enn åtte millioner kroner til ulike formål. Summen kommer til å øke i årene som kommer, lover banksjef Harald Flaa, klar til å ta imot nye søknader fra kommunens lag og foreninger.

– Nye og gamle kunder ser ut til å være tilfredse med at vi kan ha vår egen bank i bygda. Vår forretningsidé er å være en bank som server kundene med bank- og forsikringstjenester, og gjennom vårt virke bidrar til vekst og verdiskaping i nærområdet, sier banksjefen.

God utvikling

Utvikling er viktig for både bygd og bank, og banksjefen er glad for at Birkenes opplever en positiv utvikling i antall innbyggere, noe som igjen fører til at nye barnehager, boligfelt og næringsområder ser dagens lys.
– Som en industri- og næringskommune er det positivt med et nytt kommunalt tilrettelagt næringsområde, samtidig som kommunen har satt sentrumsutvikling på Birkeland på dagsorden, sier Flaa. Med naboforholdet til Kristiansand og byens store arbeidsmarked, ny E18 og betydelig lavere prisnivå på boliger, mener han alt ligger alt til rette for at Birkenes vil være en kommune i utvikling og vekst også i åra som kommer.

Utlånet doblet på ti år

Den positive utviklingen i nærområdet har naturlig nok også en innvirkning på bankens utvikling.
– For ti år siden var bankens utlån til kunder på 570 millioner kroner, mens dagens utlånsvolum er på 1,3 milliarder kroner. Innskudd fra kunder har i samme periode økt fra 500 millioner til 870 millioner. Kundene våre er selvfølgelig flest i nærområdet vårt, men vi har privatmarkedskunder i alle landets fylker. Med både privat- og næringskunder er kundemassen på cirka seks tusen, forteller han. Etter 154 års drift har banken lagt seg opp en egenkapital på vel 160 millioner kroner. En kapital som ifølge banksjefen til syvende og sist tilhører bygda og dens innbyggere.

Gir tilbake

Birkenes Sparebank har ingen reelle eiere, og gjennom sparebankloven er den gitt muligheter for å yte gaver til allmennyttige formål, noe banken har benyttet seg av gjennom mange år. I 1984 fikk banken kommunens kulturpris for sin vilje til å dele av overskuddet med kommunens lag og foreninger og andre gode allmennyttige formål.
– Gjennom bankens gavefond ønsker vi å bidra til prosjekter som skaper verdier over tid, engasjerer lokalmiljøet, skaper aktivitet og bidrar til økt trivsel i kommunen, sier banksjef Harald Flaa og minner om søknadsfristen til bankens gavefond som er 31. januar.