– Kommunens økonomiske handlingsrom er borte

RådmannenSTERK ANBEFALING: Dersom Birkenes kommune skal kunne drives forsvarlig, er det ingen vei utenom eiendomsskatt på private eiendommer, i følge rådmann Gro Anita Trøan. (ARKIVFOTO)

Rådmannen

STERK ANBEFALING:
Dersom Birkenes kommune skal kunne drives forsvarlig, er det ingen vei utenom eiendomsskatt på private eiendommer, i følge rådmann Gro Anita Trøan. (ARKIVFOTO)

KOMMUNALT. Rådmannen foreslår eiendomsskatt fra neste år og ønsker å starte forberedelsene umiddelbart.

Førstkommende tirsdag får kommunestyrepolitikerne spørsmålet om eiendomsskatt rett i fanget. Rådmann Gro Anita Trøan varsler at innsparingstiltakene foreløpig ikke klarer å hindre at utgiftene vokser mer enn inntektene.
– Utgiftene vokser mer enn inntektene på tross av flere innsparingstiltak, opprydning i drift og utvikling av ny praksis. Dette skyldes blant annet et stramt budsjett 2013, økende tjenestebehov, tidkrevende omstilling og rammebetingelser fra staten, heter det i tertialrapporten som skal legges fram.

Controller Lisa Dahl, som er saksbehandler, anfører at budsjettet inneholdt flere risikoelementer, deriblant krav til innsparingstiltak som først måtte utarbeides, planlegges og så gjennomføres i ett og samme år. En annen viktig forutsetning for budsjettet var å analysere egen drift for å finne muligheter til å redusere utgifter og øke inntektene. Disse utredningene viser at kommunens innsparingspotensial i forhold til dagens praksis og tjenestebehov krever en omfattende og tidkrevende omstilling som ikke vil gi nødvendig effekt fort nok.
Nødvendig omstilling av tjenestetilbud og organisasjon vil heller ikke alene være tilstrekkelig for å løse kommunens underliggende problem på minimum 20 millioner kroner.

– Totalt sett er dette en krevende situasjon med tilsvarende høy risiko. Med dagens rammebetingelser, tjenestebehov og drift er det altså ikke mulig å tilpasse aktivitet og arbeidspraksis til den økonomiske rammen som er tilgjengelig innenfor lov, forsvarlighet og tid, skriver Dahl, og legger til at kommunens økonomiske handlingsrom er borte.

Fra administrasjonens ståsted er det ingen vei utenom eiendomsskatt.
– For i det hele tatt å kunne balansere utgifter og inntekter fremover, vil administrasjonen måtte gå i gang med å forberede innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Ingen andre strukturelle grep i drift vil kunne ha tilsvarende økonomisk effekt allerede fra neste år pga. nødvendig omstillingstid og omfang, skriver Dahl.
På bakgrunn av den økonomiske situasjonen som kommunen er i, er administrasjonen av den klare oppfatning at eiendomsskatt må utvides til også å gjelde boliger, fritidseiendommer og næringseiendom. Derfor foreslår rådmannen at det nå lyses ut en anbudskonkurranse for taksering av private eiendommer.