Kommunebudsjettet 2014: – Worst case!

NEI TIL ALT: Rådmann Gro Anita Trøan (nr 2 f.v.) må konstatere at Formannskapet sier nei til alle administrasjonens forslag til økning av inntektene og reduksjon av utgiftene. Til høyre for henne sitter ordfører Arild Windsland (H), videre mot klokka varaordfører Arild Espegren (KrF), Anne Kristiansen (KrF), Odd Gunnar Tveit (FrP), Gunn Silje Thorsen (H), Nils Olav Eikenes (H) og formannskapssekretær Kari Birkeland. Utenfor høyre billedkant sitter Anne Katrine Rislaa (Ap), Anders Christiansen (Ap) og Alfred Kylland (Sp).

NEI TIL ALT: Rådmann Gro Anita Trøan (nr 2 f.v.) må konstatere at Formannskapet sier nei til alle administrasjonens forslag til økning av inntektene og reduksjon av utgiftene. Til høyre for henne sitter ordfører Arild Windsland (H), videre mot klokka varaordfører Arild Espegren (KrF), Anne Kristiansen (KrF), Odd Gunnar Tveit (FrP), Gunn Silje Thorsen (H), Nils Olav Eikenes (H) og formannskapssekretær Kari Birkeland. Utenfor høyre billedkant sitter Anne Katrine Rislaa (Ap), Anders Christiansen (Ap) og Alfred Kylland (Sp).

NEI TIL ALT: Rådmann Gro Anita Trøan (nr 2 f.v.) må konstatere at Formannskapet sier nei til alle administrasjonens forslag til økning av inntektene og reduksjon av utgiftene. Til høyre for henne sitter ordfører Arild Windsland (H), videre mot klokka varaordfører Arild Espegren (KrF), Anne Kristiansen (KrF), Odd Gunnar Tveit (FrP), Gunn Silje Thorsen (H), Nils Olav Eikenes (H) og formannskapssekretær Kari Birkeland. Utenfor høyre billedkant sitter Anne Katrine Rislaa (Ap), Anders Christiansen (Ap) og Alfred Kylland (Sp).

POLITIKK. Rådmannen måtte lettere oppgitt konstatere at flertallet i Formannskapet sier nei til både eiendomsskatt, skolenedleggelse og privatisering av barnehager. Blir det resultatet også i kommunestyret er det Robek-lista neste.

– Dette var worst case. De sa nei til alt. Jeg har prøvd å formidle at selv om de hadde gått inn for hele administrasjonens forslag, så ville vi fortsatt drevet på så små marginer at det skulle veldig lite til før vi havnet på Robek-lista, sier rådmann Gro Anita Trøan etter at Formannskapet sa nei til både innføring av eiendomsskatt på boliger og hytter, nedleggelse av Herefoss skole og flytting av ungdomstrinnet på Engesland skole til Birkeland. Tidligere i møtet falt administrasjonens forslag om å privatisere de tre siste kommunale barnehagene med fire mot fem stemmer. I stedet gikk flertallet inn for Høyres forslag om å kutte 12 millioner i driftsbudsjettet. Noe rådmannen mener er helt urealistisk skal kommunen kunne levere tjenester etter gjeldende lover og regler.

Ørkesløs debatt

Selve debatten ble en langdryg affære der den ene representanten etter den andre tok ordet uten å komme med konkrete motforslag til de ni punktene administrasjonen hadde foreslått. Nærmest kom Senterpartiets Alfred Kylland som foreslo et stillingskutt på fem til ti prosent i teknisk etat, samarbeid med andre kommuner om jord- og skogbrukstjenester, privatisering av oppmålingstjenesten og høyning av anslaget for inntekter fra Agder Energi. Han slo samtidig fast at det er helt uaktuelt for partiet å gjøre noe med skolene på Engesland og Herefoss. Der fikk han følge av både Arbeiderpartiet og KrF. FrPs Odd Gunnar Tveit gjorde det på sin side klart at han var villig til å foreta drastiske kutt, også i skoletilbudet på Engesland og Herefoss, for å unngå eiendomsskatt.

Foreslo fire promille

Både Kylland og Anders Christiansen (Ap) flagget tidlig at de var villige til å gå inn for eiendomsskatt, dog ikke på høyeste sats – syv promille – som administrasjonen hadde foreslått. Christiansen foreslo å sette satsen til fire promille og at betingelsen måtte være at inntektene går til nedbetaling av gjeld.
KrF syntes også å være noe motvillig på gli mot å si ja til eiendomsskatt på hus og hytter, men da Høyre sa nei, snudde de. Høyres Nils Olav Eikenes forklarte partiets fortsatte motvilje mot eiendomsskatten med at den er usosial, at den vil gi unge nyetablerere en kraftig økonomisk smell og at den vil gjøre det vanskelig å selge tomter. Dessuten vil ikke kommunen ha noe å gå på i åra framover dersom man innfører skatten på høyeste sats allerede fra første året, mente Eikenes.
– Dere svarer ikke på det store, store spørsmålet; hvordan løse kommunens økonomiske problem. Det var 20 millioner for to år siden og er det fortsatt. Jeg ser ikke at politikerne har oppfattet den økonomiske utfordringen, kommenterte rådmannen.

Sirklet rundt grøten

Da tiden gikk uten at det kom et konkret budsjettforslag på bordet, ba ordføreren om en pause slik at partiene kunne komme fram til nettopp dét. Pausen hjalp ikke mye. Debattantene sirklet fortsatt rundt grøten. Varaordfører Arild Espegren spurte Høyre direkte om de kunne gå inn for eiendomsskatt, men på en lavere sats enn administrasjonens forslag. Svaret fra Eikenes var at partigruppa er imot. I stedet foreslo han å pålegge administrasjonen å utrede privatisering av vaktmestertjenestene, vask og renhold, oppmålingstjenesten og videre utvikling av Tveide Næringspark. Han gjentok også kravet om stillingskutt.
– Hvor mange stillinger må vi kutte for å drive sunt, spurte Anders Christiansen.
– Problemet er at vi ikke vil klare å drive tjenester som tilfredsstiller lover og regler hvis vi må kutte 40 stillinger. Vi vil komme med en nedbemanningsplan, men vi har drevet i strid med norsk lov på flere tjenesteområder, så jeg oppfatter at det er en urealistisk forventning til hvor mye det er å hente her, svarte rådmannen.

Alternative budsjettforslag

Etter en ny pause var partiene klare til å servere sine alternative budsjettforslag. En prøvevotering viste at det ikke var flertall for administrasjonens forslag om eiendomsskatt på syv promille, mens Senterpartiets forslag om fire promille fikk kun partiets egen stemme. I tur og orden ble punktene i administrasjonens forslag nedstemt. Unntakene var to satser (80 og 100%) for foreldrebetaling i barnehagene, femdagers skoleuke for alle elever i Birkenes, omgjøring av seks sykehjemsplasser til omsorgsboliger, økning av antall korttidsplasser på sykehjemmet og avvikling av folkeboksamlingene på Engesland og Herefoss. Senterpartiets forslag om å øke anslaget for utbytte fra Agder Energi, kutte innkjøp av ny traktor til teknisk og sette veivedlikeholdet ut på anbud falt også. Høyres forslag om å utrede privatisering av vaktmestertjenestene, vask og rengjøring, oppmåling, næringsutvikling, Tveide næringspark og kommunal eiendomsmasse/boligmasse, og salg av kommunale aktiva inklusive investeringsfond for å nedbetale gjeld, gikk imidlertid igjennom.
Ordføreren gjorde for ordens skyld oppmerksom på at formannskapet dermed hadde vedtatt et budsjett i ubalanse.
– Vi må ta inn over oss at dette budsjettet kan bli karakterisert som er Robek-budsjett, sa han.
Det er rådmannen enig i.
– Budsjettet som det foreligger nå er i ubalanse. Politikerne sier nei til økte inntekter, nei til spesifiserte innsparingstiltak i både 2014 og 2015 og ja til uspesifiserte innsparingstiltak på mange flere millioner enn vi hadde i 2013-budsjettet.
– Det betyr rett inn på Robek-lista?
– Ja.