– Gjelder ikke bare Valstrand

FORSTÅELIG: Skolesjef Geir Svenningsen forstår lærernes frustrasjon. Han peker på at alle tiltak må gjennom en kvalitetskontroll, og at det er rektor som til syvende og sist må vurdere om det er forsvarlig å slå sammen klasser.

FORSTÅELIG: Skolesjef Geir Svenningsen forstår lærernes frustrasjon. Han peker på at alle tiltak må gjennom en kvalitetskontroll, og at det er rektor som til syvende og sist må vurdere om det er forsvarlig å slå sammen klasser.

KOMMUNALT/SKOLE. Det er ikke bare Valstrand ungdomsskole som står i fare for å måtte slå sammen klasser, men det er opp til rektorene, påpeker skolesjef Geir Svenningsen.

Les om valstrandlærernes møte med kommuneledelsen i ukas papiravis

Da lærerne nok en gang fikk presentert forslag om å slå sammen skoleklasser for å spare penger, denne gangen underveis i skoleåret, rant begeret over. ”Vi har mistet tilliten til våre overordnede i kommuneadministrasjonen når fokus bare blir på omstrukturering og sparing og ikke lenger på læring og det som er best for elevene”, skrev klubb og verneombud i et brev til ledelsen i Birkenes kommune.

Forstår frustrasjonen

Skolesjefen har forståelse for at lærerne er frustrerte.
– Jeg forstår veldig godt frustrasjonen, både på grunn av forslaget om å endre klasseinndelingen i et skoleår og stadig fokus på den trange økonomien. Men alle tiltak må gå gjennom en kvalitetskontroll for å sikre at de er forsvarlige, understreker han.
Svenningsen forteller at denne typen sparetiltak ikke bare gjelder åttendetrinnet på Valstrand, men også et par på barneskolen og for så vidt også antallet aldersblandede trinn på Herefoss og Engesland. Han peker på at det heller ikke er noen regel som sier at man ikke kan gjøre slike endringer underveis i skoleåret, selv om man også må tenke på uroen det skaper.

Kan ikke love noe

– Når det gjelder ansettelser, kan man heller ikke forutse alt. Vi kommer til å utnytte permisjoner og naturlige avganger, selv om jeg totalt sett ikke kan love at ingen blir sagt opp. Men da er vi på vikarsida, opplyser skolesjefen. Han understreker at det tar tid å innføre endringer, og det blir neppe mulig å få effekt før rundt nyttårstider.
– Det gir oss tid til å gå ekstra runder for å sikre forsvarlige undervisningsforhold, sier han.

Rektors ansvar

I følge skolesjefen er det til syvende og sist rektor som må konkludere om hvorvidt to eller tre paralleller er forsvarlig.
– Når det gjelder Valstrand, er man nede på et elevtall der det er normalt med to paralleller, og færre enn det gamle “taket” på 30 elever per klasse. Men det er mange ting som kan spille inn, som størrelsen på klasserom, pedagogiske utfordringer og så videre. Men det vil ikke være riktig av meg å gå inn på spesielle pedagogiske forhold i avisa, påpeker Svenningsen.
– Hva om rektor sier at dette ikke går?
– Det er vanskelig å overprøve. Men kommunen kan ettergå vurderingene som er gjort, eller forsøke å gå flere runder om mulige løsninger. Det er snakk om mye penger, og nå har vi fryktelig trange rammer.
Svenningsen legger til at det ikke er automatikk i at mindre gruppestørrelse gir bedre undervisning, selv om det selvsagt blir mindre elevtid per lærer.
Når det gjelder det generelle arbeidet med kommunale innsparingstiltak og prosess, snakker ikke kommuneledelsen direkte med hver enkelt skole, men møter jevnlig kommunens hovedtillitsvalgte.