Økonomien avgjorde

SKAL RUSTES OPP: Kommunestyret vedtok å ruste opp det nedslitte uteområdet ved Birkeland skole med ballbinge og kunstgressbane med ballnett. Etter forslag fra Anders Christiansen (innfelt) blir ikke gang- og sykkelveien fra Natveitåsen (til venstre i bildet) lagt på utsiden av banene. Det blir heller ikke lagt opp til vannbåren varme i grunnen.

SKAL RUSTES OPP: Kommunestyret vedtok å ruste opp det nedslitte uteområdet ved Birkeland skole med ballbinge og kunstgressbane med ballnett. Etter forslag fra Anders Christiansen (innfelt) blir ikke gang- og sykkelveien fra Natveitåsen (til venstre i bildet) lagt på utsiden av banene. Det blir heller ikke lagt opp til vannbåren varme i grunnen.

SKAL RUSTES OPP: Kommunestyret vedtok å ruste opp det nedslitte uteområdet ved Birkeland skole med ballbinge og kunstgressbane med ballnett. Etter forslag fra Anders Christiansen (innfelt) blir ikke gang- og sykkelveien fra Natveitåsen (til venstre i bildet) lagt på utsiden av banene. Det blir heller ikke lagt opp til vannbåren varme i grunnen.

POLITIKK. Et samlet kommunestyre var opptatt av å spare penger da tiltakene på uteområdet ved Birkeland skole ble vedtatt.

Kommunestyret har satt av 1,8 millioner på årets budsjett til utomhusanlegg ved Birkeland skole. I tillegg er det avsatt i underkant av 1,2 millioner til nærmiljøtiltak som kan brukes i dette prosjektet.
Prosjektgruppa har i anbudspapirene lagt til grunn de mest nødvendige tiltakene som må til for å tilrettelegge for ballbinge, kunstgressbane med ballnett og – som en konsekvens av dette – en omlegging av gang- og sykkelveien forbi skolen. Det er gitt tilsagn om spillemidler til ballbingen og kunstgressbanen. Det er også medtatt sykkelparkering og noe opparbeiding av areal for å tilrettelegge for en god adkomst til skolen fra sør. Videre er det medtatt noe belysning, nødvendige rekkverk og tilpasninger til øvrig skoleanlegg. Prosjektet er en del av den vedtatte reguleringsplanen for Valetjønn Øst. Basert på innkomne anbud og vannbåren varme, blir kostnadene cirka 5,5 millioner.
For å dekke inn merkostnadene foreslo administrasjonen å redusere enøktiltak med en halv million, teknisk infrastruktur på Stoppedalsmyra med halvannen million og boliger på Digerhaug med en halv million.
Da saken ble behandlet i formannskapet, ba Nils Olav Eikenes (H) administrasjonen kvalitetssikre forslaget før kommunestyrets møte, og da spesielt kostnadene ved å legge g/s-veien på utsiden av balløkka, om det var mulig å legge g/s-veien mellom balløkka og skolen, og hvilke besparelser dette ville medføre.
Da saken ble lagt fram for kommunestyret, opprettholdt administrasjonen sitt opprinnelige forslag. Odd Gunnar Tveit (FrP) ga uttrykk for at han gjerne skulle gjøre noe ved skolen.
– Men vi har ikke råd, og går derfor imot, sa han.
Anders Christiansen (Ap) mente det var viktig å ha det fint på skolen og hadde kjempet lenge for det.
– Men vi må også tenke økonomi. Vannbåren varme kan gå ut, og veien trenger ikke legges på utsida, sa han og foreslo at de tiltakene ikke skulle gjennomføres nå. Nils Olav Eikenes var opptatt av at en ikke måtte redusere de avsatte midlene til Stoppedalsmyra.
Etter et kort gruppemøte var det stor enighet om å spare penger. Forslaget fra FrP v/ Odd Gunnar Tveit om å si nei til hele prosjektet fikk to stemmer. Ved alternativ votering mellom administrasjonens forslag og Aps forslag ble det siste enstemmig vedtatt.