Betinget veiutbedring

DÅRLIG STILT: Risvandsveien står øverst på lista over kommunale veier som skal få en standardheving, vel og merke dersom det settes av ekstra penger.

DÅRLIG STILT: Risvandsveien står øverst på lista over kommunale veier som skal få en standardheving, vel og merke dersom det settes av ekstra penger.

DÅRLIG STILT: Risvandsveien står øverst på lista over kommunale veier som skal få en standardheving, vel og merke dersom det settes av ekstra penger.

POLITIKK/KOMMUNALT. Teknisk sjef Siren Frigstad vil ruste opp de kommunale veiene, men for at det skal skje må bevilgningene til veivedlikehold økes.

Befaring på 29 kommunale veistrekninger denne våren har avdekket at seks strekninger har prekært behov for opprusting. Forrige tirsdag gikk et enstemmig tjenesteutvalg inn for administrasjonens forslag om å heve standarden på (i prioritert rekkefølge) 1. Kommunevei (Kv) 38 fra Øvre Birkeland til Lillesand grense, inklusive Kv 39 Risvand-Ås, 2. Kv 54 Stie, 3. Kv 17 Vassbotn-Solheim, 4. Kv 52 Håbbesland-Steinsvand og Kv 53 Gåsetjønn-Pynten, 5. Kv 06 Flateland, og 6. Kv 05 Retterholdt-Vestøl.

Aldri fullført

Stieveien og Risvandsveien sto på lista over veistrekninger med behov for ekstraordinære utbedringer også for 11 år siden, men knapphet på penger og personell har gjort at utbedringsarbeidet aldri er fullført. Nå må veiene skrapes, lappes og gruses, grøfter renskes og stikkrenner renskes eller byttes. På Stieveien må det anlegges opptil halvannen kilometer ny grøft, mens Risvandsveien må få ny asfalt på de første 100 meterne etter avkjørselen fra Birkelandsveien. Lundenveien, Bellandsveien og Skrerosveien sto også på lista fra 2002, men disse ble ferdigstilt, slik at det her stort sett behøves rensk av stikkrenner og grøfter, skraping, lapping og grusing.

En vei i året

– I økonomiplanen vil vi anbefale at det tas en vei per år, men hvis det dukker opp noe akutt, må vi ta det underveis, sier teknisk sjef Siren Frigstad. Hun tør ikke si hvor mye penger politikerne må bevilge utover de tre millionene som er avsatt til veivedlikehold i dagens budsjett, men i saksframstillingen til tjenesteutvalget gikk det klart fram at man snakker om betydelige beløp: ”Dersom kommunen skal opprettholde alle sine kommunale veier, gang- og sykkelveier, parkeringsplasser og plasser for øvrig, må ressurstilgangen økes dramatisk hva gjelder de årlige budsjettrammene. Bemanningen må økes med minimum to årsverk umiddelbart”, het det der.

Opp til politikerne

– Dette er en sak vi må ta med i økonomiplanen. Det er snakk om standardheving og ikke ordinært vedlikehold, så det blir en prioriteringssak som politikerne må ta stilling til, understreker teknisk sjef, som mener noen av de prioriterte veiene er i en slik tilstand at de må tas umiddelbart.
– Vi må leie eksterne entreprenører til å utføre jobben. Vi har ikke folk til det sjøl, framholder Frigstad. Om kommunen skal ansette folk til å ta seg av det ordinære veivedlikeholdet eller om man skal leie inn firmaer i større grad enn nå, blir også et politisk spørsmål, framholder hun.
– Vi lager en kost-/nyttevurdering nå som viser hva får vi med den ene eller den andre løsningen, så får politikerne ta avgjørelsen.

Må ta fra sommerbudsjettet

Frigstad påpeker at budsjettet til veivedlikehold er økt litt for hvert år.
– Men problemet er at vi må ta av pengene til sommervedlikehold og bruke på vindervedlikehold, forklarer hun. Av den millionen som er blitt satt av til sommervedlikehold, har det gått 3-400 000 til brøyting og strøing om vinteren.
– Det holder ikke, slår Frigstad fast.