Ber om lovlighetskontroll

INHABILE?: Birkenes KrF mener at det må avklares om to av kommunestyrerepresentantene var inhabile da kommunestyret med 11 mot 10 stemmer vedtok å stille seg positive til EO.Ns vindkraftsøknad.

INHABILE?: Birkenes KrF mener at det må avklares om to av kommunestyrerepresentantene var inhabile da kommunestyret med 11 mot 10 stemmer vedtok å stille seg positive til EO.Ns vindkraftsøknad.

INHABILE?: Birkenes KrF mener at det må avklares om to av kommunestyrerepresentantene var inhabile da kommunestyret med 11 mot 10 stemmer vedtok å stille seg positive til E.ONs vindkraftsøknad.

MILJØ/NÆRING. Det blåser fortsatt friskt i vindkraftsaken. I en henvendelse til ordføreren ber 5 representanter i Birkenes KrF om at lovligheten av vindkraftvedtaket fra 19. november vurderes. Samtidig oppfordrer Nettverket La Naturen Leve politikerne til å ta i bruk betegnelsen “innsigelse”.

– Denne saken er så spesiell og viktig for Birkenes kommune at det ikke på noen måte må foreligge forhold som er egnet til å svekke tilliten til kommunestyrerepresentantenes partiskhet. Av hensyn til kommunestyrets integritet og vedtakets legitimitet må det ikke finnes grunnlag for mistanke om at avgjørelsen kan innebære særlig fordel for noen av kommunestyrerepresentantene eller noen de har nær personlig tilknytning til, skriver KrF-representantene Arild Espegren, Trygve Raen, Vemund Ruud, Anne Kristiansen og Signy Aas Andreassen.

Kan være inhabile

Årsaken til at KrF-representantene ber om lovlighetskontroll er at to av kommunestyrerepresentantene som stemte for uttalelsen kan være inhabile etter forvaltningslovens regler. De fem ber om at kommunestyrets delegerte myndighet vurderer lovligheten i vedtaket, og at vedtaket oppheves og saken behandles på nytt dersom konklusjonen er at vedtaket er ulovlig.
– Dersom kommunestyret eller delegert myndighet velger å opprettholde avgjørelsen, ber vi om at saken da sendes fylkesmannen for lovlighetskontroll, heter det i brevet.

Gjelder Høyre og Senterpartiet

Representantene det gjelder, er Høyres John Olav Fidje og Senterpartiets Eva Aabel Rettetholt.
Fidjes bror Torbjørn Fidje eier grunn der hvor nettlinjene skal legges.
– Broren kan dermed regne med store inntekter av en eventuell utbygging, skriver KrF, som bemerker at Fidje under kommunestyrets behandling fremmet forslag om følgende tilleggsformulering til Høyres opprinnelige forslag: “Grunneiere som får linjer på sin eiendom må få en erstatning som står i et rimelig forhold til hva som ytes for grunn til vindturbin.”
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt
I tillegg skriver KrF-representantene at John Olav Fidje har en eierandel på 12,6 % i veien som går fra Fidje og vestover like nord for og parallelt med Rettåna til der hvor ledningstraséen krysser elva. Eva Aabel Retterholts ektemann, Aslak Retterholt, skal ha en eierandel i samme vei på 1,4 %. KrF viser til at Statnett betalt en sekssifret engangssum og betaler en årlig leie for bruk av samme vei.
– Andelshaverne i veiforeningen har vært svært bevisst på at E.ON, dersom det gis konsesjon, må bruke denne veien, og har ønsket å gå i forhandlinger med selskapet, skriver representantene, som legger til at Aslak Retterholts andel på 1,4 % i veien riktignok er liten og at inntjeningsmulighetene følgelig er deretter.
– … men størrelsen på eventuelle beløp kan ikke være avgjørende ved vurdering av habilitet, mener de fem og viser til Forvaltningsloven.

Blir kommunestyresak

Kommunestyrets høringsuttalelse ble vedtatt med 11 mot 10 stemmer, og KrF viser til retningslinjer som sier at det må vurderes i hvilken grad feilen kan ha virket bestemmende for avgjørelsens innhold.
KrF-representantene ber ordføreren om rask behandling, og at saken meldes inn til kommunestyremøtet 12. desember. Saken er nå satt opp på møteplanen under eventuelt, under betegnelsen “Informasjon om saksgang ifm krav om lovlighetskontroll av sak 059/13, jf vedlegg”.

Innsigelse gir andre muligheter

En eventuell ny behandling av konsesjonssaken har fått organisasjonen Nettverket La Naturen Leve (NLNL) på banen. NLNL er en riksdekkende forening som består av lokale vindkraftmotstandere. Foreningen skal fungere som et sentralt talerør for vindkraftmotstanderne i Norge.
I et leserinnlegg i BirkenesAvisa denne uka skriver Vidar Lindefjeld i NLNL at han håper at Birkenes kommunestyre, “som i nær fremtid skal behandle på nytt Storehei, Bjelkeberget og Oddeheia vindkraftverk og som da forhåpentligvis vil gå i mot konsesjon, velger å betegne sitt vedtak for “innsigelse”.“
– Dersom politikerne i Birkenes bruker betegnelsen “Innsigelse” om uttalelsen vil de få en helt annen mulighet til å følge opp sitt vedtak og påvirke den videre prosessen med NVE, eventuelt med Olje- og energidepartementet i neste instans, skriver Lindefjeld.
– Innsigelse er underlagt andre regler og annen saksbehandling enn en høringsuttalelse. Jeg lar detaljene ligge, men nevner bare at NVE etter en innsigelse er pliktig til å innkalle til meklingsmøte og til å søke løsninger som imøtekommer de hensyn innsigelsen påpeker, heter det i innlegget.
– Jeg er nokså overrasket over det som kom fram om representantenes tilknytning til saken, sier Lindefjeld til BirkenesAvisa.
– Jeg synes ikke det er særlig tvil om habilitetsspørsmålet, og det er et betimelig og godt begrunnet brev fra KrF-representantene, mener Lindefjeld, som forutsetter at kommunestyret vil ta begjæringen om lovlighetskontroll til følge.