Ukas leder: Vel seint

I april i år varslet kommuneoverlegen tilsyn med Valstrand ungdomsskole. Seinere opprettet Fylkesmannen tilsyn. Begge tilsynssakene ble opprettet på bakgrunn av opplysninger om spesielle hendelser på skolen og klager fra en foresatt angående tilrettelegging av undervisningen for en elev som nå går på videregående skole.

I begynnelsen av juli kom tilbakemeldingen. Der gikk Fylkesmannen langt i å kritisere kommunens rutiner, og påla Birkenes kommune å rette opp i fire brudd på Opplæringsloven. BirkenesAvisa omtalte brevet med påleggene etter å ha fått tilgang til opplysningene gjennom elevens mor.

I midten av oktober forelå svaret fra kommunen. Her redegjør skolesjefen for hvordan kommunen vil forholde seg til Fylkesmannens varsler om pålegg i kjølvannet av Valstrand-saken. Innledningsvis i det syv sider lange brevet kommenterer skolesjefen en av hendelsene som i sin tid fikk kommuneoverlegen til å reagere; en situasjon der en ansatt skulle ha holdt en elev slik at en annen elev kunne ta igjen.

Dette er ikke riktig, skriver skolesjefen som har fått forklart fra Valstrand skole at det riktige skal være at to elever ble skilt fra hverandre på grunn av slåssing, og at den ene eleven da slo den andre. Skolesjefen skriver videre at det var vanskelig å få sikker kunnskap om hva som faktisk hadde skjedd fordi episoden ikke var blitt ført som avvik i skolens avviksskjema slik rutinen er.

Opplysningene står i skarp kontrast til hva rektor ved skolen uttalte til BirkenesAvisa i mai, da saken ble omtalt første gang. Rektor hevdet da at ingen ved skolen hadde hørt om den aktuelle episoden, og han tvilte derfor på at den hadde funnet sted. Rektor forsikret også at skolen hadde et fungerende system for avvikshåndtering, men at det sikkert kunne forbedres.

Det siste har nok rektor fullstendig rett i. Nå er det nettopp dét arbeidsgruppa som er satt ned for å rette opp i lovbruddene, skal ta tak i, i tillegg til å se på hvordan kommunen som helhet håndterer avvik.

For skolesektoren skal det utarbeides dokumenter som skal sikre riktig behandling og sammenheng i undervisningstilbudet, herunder retningslinjer for skoleturer, nye maler for spesialundervisning, Individuell opplæringsplan og halvårsrapporter. Arbeidsgruppa skal også se spesielt på Valstrand skoles rutiner og internkontroll for å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø, slik opplæringsloven krever. Og ikke minst skal enkeltvedtakene som rektorene fatter inn i kommunens saksbehandlingssystem.

Vel og bra, hadde det ikke vært for at dette burde vært på plass for lenge siden. Vi klarer ikke å la være å stille spørsmålet; hvor mange elever i Birkenes er det som ikke har fått det undervisningstilbudet de har hatt krav på grunnet manglende ledelse, system og rutiner? La oss håpe det nå blir ryddet opp en gang for alle.