Ukas leder: Polenturene

Sent fredag kveld kom årets tiendeklassinger ved Valstrand skole tilbake fra en ukes tur til Polen og Tyskland. Sentrale poster på turprogrammet var besøk i konsentrasjonsleirene Auschwitz, Sachsenhausen og Ravensbrück. Alle foreløpige meldinger tyder på at turen var særdeles vellykket. Som den pleier å være.

Den såkalte Polen-turen har i mange år vært et fast innslag i det siste året på ungdomsskolen for birkeneselevene, som den har vært for elever ved mange ungdomsskoler landet over. Hvorvidt turen skal være obligatorisk eller ikke, har vært omdiskutert. Ved birkenesskolene har man valgt å la den inngå i undervisningsopplegget, noe både elever, foreldre og lærere har vært gjennomgående fornøyde med.

Turene har i hovedsak vært finansiert av dugnadspenger samlet inn av elever og foreldre. Etter at kommunen fant å ikke kunne yte tilskudd til turene er dugnadsbøren blitt tyngre. Det ser imidlertid ikke ut til å legge noen demper på foreldrenes og elevenes dugnadsvilje. Arbeidet med å samle inn penger til neste års tur er allerede i gang.

Nå har skoleadministrasjonen mottatt henvendelser fra foreldre som spør hvilke regler som gjelder for Polen-turene. Samtidig etterspør Fylkesmannen kommunale retningslinjer. Skolesjefen har derfor fremmet et forslag til sådanne.

I saksframlegget foreslås det at praksisen med å sende tiendeklassingene på Polen-tur videreføres, selv om turene strengt tatt ikke er en lovpålagt oppgave og selv om det vil bli en stor utfordring for skolene å finne inndekning for utgiftene til lærernes deltakelse på turene. Foreldrene til neste års ”Polen-elever” har bedt om å bli tatt med på råd når retningslinjene skal utarbeides. Forrige tirsdag fikk de ønsket oppfylt av Tjenesteutvalget.

Vi tror skoleadministrasjonen gjør rett når den foreslår å videreføre Polen-turene, selv om de vil bli en ekstra belastning på allerede stramme skolebudsjetter. All erfaring viser at opplevelsene og læringen elevene får med seg fra turene er av uvurderlig betydning. Turen sveiser elevflokken sammen og gir dem en unik kunnskap om grusomhetene som ble begått av nazistene under den andre verdenskrig, med det underliggende budskapet ”Det må ikke skje igjen”.

Vi mener det også er riktig å la foreldrene være med på å bestemme retningslinjene for turene, selvsagt innenfor rammene av de lover og regler som gjelder for utenlandsturer i skolens regi. Det er tross alt foreldrene og elevene som finansierer turene gjennom den storstilte dugnadsinnsatsen som legges ned gjennom hele niendeklasseåret.

Et viktig prinsipp ved finansiering av turer via dugnad og gaver er at pengene skal komme hele elevflokken til gode, uansett innsats. Det har hittil ikke skapt problemer i Birkenes, hvor oppslutningen rundt dugnadene er massiv. Vi håper den trenden fortsetter. For i det øyeblikk en eller flere foreldre nekter å bidra, vil det bety slutten på Polen-turene.