Søker om tre vindmålemaster

Vindmøller på heia

Vindmøller på heia

VINDMØLLER: Den tyske kraftgiganten E.ONs svenske datterselskap E.ON Vind Sverige har planer om å bygge tre vindkraftverk med til sammen 65 vindmøller på heia mellom Herefossfjorden og Ogge. Nå ønsker selskapet å teste ut vindforholdene.

NÆRING/KOMMUNALT. Under et åpent informasjonsmøte på Kommunehuset i juni varslet den tyske kraftgiganten e-on’s svenske datterselskap e-on Vind Sverige AB at de allerede i høst ønsket å sette opp prøvemaster for å måle vindforekomstene på Storehei, Oddeheia og Bjelkeberget. Her er det planlagt tre vindmølleparker med til sammen 65 store vindmøller. Nå søker konsulentselskapet Rambøll på vegne av vindkraftselskapet om å få sette opp tre 100 meter høye master som skal stå i inntil to år for å måle vindforholdene.Dette for å få en avklaring på om det er teknisk og økonomisk grunnlag for videre planlegging av vindkraftutbygging i området. ”Det eksisterer ikke tilstrekkelig kunnskap til å konkludere med at vindforholdene er gunstige nok for etablering av et vindkraftverk. Før en eventuell utbygging er det derfor svært viktig å ha detaljert kunnskap om vindforholdene, som vil kunne variere sterkt innenfor planområdene. Kunnskapen er viktig for å kunne planlegge et anlegg som utnytter vindforholdene på en optimal måte”, skriver sivilingeniør Arne Fredrik Lånke i Rambøll. Han kan for øvrig forsikre at de midlertidige mastene vil bli demontert og synlige spor fjernet etter at måleperioden er over.
Ettersom de aktuelle områdene er avsatt til LNF-område i kommmuneplanen, blir det opp til Planutvalget å avgjøre om selskapet skal få lov til å sette opp mastene. Saken kommer trolig opp til behandling i Planutvalgets første møte onsdag i neste uke (24. oktober).