– Vi er dypt frustrert og fortvilet!

 

– Vi ønsker å satse på barn og unge, sier politikerne. Som skole heier vi virkelig på det. Problemet er at i stedet for å gå for løsninger som kommer flest mulig unge til gode, velger man i kommunen vår å gå for dyre løsninger for de få, og dette er løsninger som attpåtil går på bekostning av skolen.

I juni 2023 vedtok kommunestyret en utbygging av BLINK kulturskole til 13,3 millioner kroner. Kulturskolen trenger kontor, øvingsrom og møterom til sine ansatte. Løsningen som er foreslått innebærer å bygge ned skolegården til våre elever.

Byggeprosjektet kom svært overraskende på de ansatte ved skolen, siden vi aldri har vært involvert i prosessen som førte til det politiske vedtaket. Denne utbyggingen vil gripe dypt inn i skolehverdagen vår.

Prosjektet ble altså presentert for oss av rektor ved kulturskolen en plandag i oktober, og vi fikk høre at det nå kun var kort tid (før jul) før man skulle velge innvendige løsninger og sette i kraft byggingen. Det kom også frem at en million kroner som var øremerket overbygg for skolen var lagt inn i dette prosjektet. De ansatte ble urolige og valgte å varsle sine ledere om at man her var blitt fullstendig overkjørt og overhørt. Etter litt undersøkelser forstår man at det i saksfremlegget som ble holdt i forkant av kommunestyremøtet som vedtok byggingen, fremstår som at dette er noe skolen stiller seg bak og ønsker. Det som er dumt for politikerne i dette tilfellet, er at det som ble presentert som skolens stemme ikke var reelt. Skolen har som sagt aldri uttalt seg og vært involvert i forkant av det første saksfremlegget fra administrasjonen. Kommunalsjef for organisasjon og oppvekst har senere bekreftet og beklaget dette.

Etter skolens varsling ble hele byggeprosjektet satt på vent slik at man kunne hente inn opplysninger fra Valstrand (ansatte, elever og foreldre) og gi et riktig faktagrunnlag til politikerne.

Personalet ved Valstrand er helt forent om at denne utbyggingen ikke er noe som kommer skolen til gode, heller tvert imot. Dette har vi kommet frem til etter å ha vurdert nøye de ulike skissene som har kommet fra administrasjonen. Dette er også i tråd med SU og FaU sin uttalelse i denne saken.

Skolen jobber målrettet hver eneste dag for å skape et trygt og godt skolemiljø for våre elever. En utbygging vil være en sterk inngripen i elevenes skolegård. Over lengre tid har skolen jobbet for å utvikle en mer praktisk og variert skoledag, samt et høyt aktivitetsnivå i friminuttene. Utbygging vil svekke dette tilbudet kraftig ettersom skolegården blir mindre.

Vi har dessverre heller ikke sett at noen har vært interessert i å undersøke hvordan elevene faktisk bruker skolegården, og hvordan lys og luft vil bli svekket for elevene ved en slik utbygging. Bygget man har tenkt seg strekker seg ut fra eksisterende kulturskoleavdeling helt til flaggstanga, i full høyde, og dette vil rasere hjertet av skolegården vår!

En åpen og oversiktlig skolegård har betydning for elevenes psykososiale miljø. Det er viktig for å unngå konflikter og mobbing, og det gir bedre trivsel for elevene.

“Forskning viser at fysisk aktivitet, god motorikk og fysisk form kan være viktig for elevers kognitive funksjon og læring i skolen. Fysisk aktivitet kan påvirke konsentrasjonsevnene og klasseromsatferd positivt.

Gode skolegårder som stimulerer til trivsel, motivasjon og læring, ser ut til å redusere mengden vold, mobbing og uro blant elevene og stimulerer trivsel, motivasjon og læringsevne. Det er spesielt naturomgivelser som påvirker motorikk og fysisk aktivitetsnivå i positiv retning … Kommunen bør tilrettelegge for fysisk aktivitet i, og i tilknytning til, barnehager og skoler – Helsedirektoratet

Sambruksmodellen mellom Valstrand, kulturarenaen og kulturskolen fungerer ikke særlig godt i dag. Ingen får fullt ut utnyttet bygget slik man skulle ønske, fordi man stadig må ta hensyn til de andre partene. Vi har ingen tro på at sambruket vil bedres og bli mer funksjonelt med en ytterligere nedbygging av skolens areal. Dette byggeprosjektet er utelukkende for kulturskolen og vil belaste og ødelegge for ungdomsskolen.

Administrasjonen velger nå, etter disse innspillsrundene, likevel å anbefale utbygging av kulturskolen på bekostning av ungdomsskolen i bygda. Dette forteller oss at her styres det utelukkende av økonomi og ikke av hensyn til barnas beste. Kulturskolen har sine behov, og det forstår vi.  Mener man alvor med å dekke disse behovene, må man sørge for at dette blir gjort på en måte som ikke ødelegger for andre enheter i kommunen. Er dette det eneste kommunen har råd til, så har de faktisk ikke råd.

Vi håper virkelig politikerne forstår dette og tar en riktig beslutning for dagens og fremtidens ungdommer i bygda vår.

Vi ønsker kulturskolen alt godt, men vi kan aldri la deres behov gå på bekostning av våre elever!

 

Personalet på Valstrand skole

 

___________________

Leserinnlegg