Røde tall – kommunen har brukt opp hele disposisjonsfondet, og vel så det

PRESSEMELDING FRA KOMMUNEDIREKTØREN. – Innen drift ble det et samlet merforbruk på kr 17,1 mill. i forhold til budsjett. (Arkivfoto)

 – Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2023 negativt med kr 0,9 millioner kroner.

Dette kommer fram i ei pressemelding sendt ut mandag kveld, og signert kommunedirektøren.

– Birkenes kommune fikk et negativt årsresultat på kr 4,6 mill. i forhold til budsjett. Dette er inkludert budsjettert avsetning til disposisjonsfond på kr 1,2 mill. Samlede inntekter fratrukket samlede driftsutgifter (brutto driftsresultat) ble negativt med kr 12,1 mill.

– Brutto driftsresultat korrigert for finansposter og avskrivninger (netto driftsresultat) ble negativt med kr 1,1 mill.

Av pressemeldinga framgår det at det innen drift har vært et stort merforbruk.

– Innen drift ble det et samlet merforbruk på kr 17,1 mill. i forhold til budsjett. Dette fordelte seg med merforbruk innen tjenesteområde samfunn og helse kr 4,9 mill., organisasjon og oppvekst kr 11,9 mill. og kommune felles kr 0,3 mill.

Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2023 negativt med kr 0,9 mill., og må i henhold til kommuneloven dekkes inn i løpet av 2 år. Det er budsjettert med inndekning av dette i 2024.

Årsregnskapet for 2023 er ennå ikke revidert, og det tas forbehold om endringer.

Før mandagens ekstra kommunestyremøte ble de folkevalgte orientert om de negative talla av kommunedirektør Anne Stapnes.

Det tas forbehold om endringer, siden årsregnskapet ikke er gjennomgått av revisor.