Laksefisket er stansa

FISKESTOPP. Fra 23. juni ble all fiske etter laks i Tovdalselva stansa. (Arkivfoto)

Fra søndag 23. juni stengte laksefisket i 33 elver og i sjøen fra svenskegrensen i sør til og med Trøndelag. Dette ble gjort etter rapporter om svært lite laks hittil i år. I Agder gjelder fiskestoppen i Tovdalselva, Otra, Mandalselva og Lygna.

Dette kommer fram i en pressemelding fra Miljødirektoratet.

– Det er med tungt hjerte vi stanser laksefisket. Vi vet at sommerens laksefiske er en viktig tradisjon og til stor glede for mange, men nå teller rett og slett hver laks. Det er vårt ansvar å sørge for at det kommer nok gytefisk opp i elvene til at det blir nok lakseunger neste år til å føre bestanden videre. Det er avgjørende for å ikke risikere langvarig svikt i innsiget av laks, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Hun understreker at innsiget av laks fra havet til elvene har vært på historisk lave nivåer de foregående årene, og at det i år foreløpig ser enda dårligere ut. Miljødirektoratet ser seg derfor nødt til å stoppe fisket etter laks og sjøørret i 33 elver fra svenskegrensen i sør til og med Trøndelag, fra klokken 24 natt til søndag 23. juni.

En rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 17. juni peker på påvirkning fra lakseoppdrett og klimaendringer som de største truslene mot den atlantiske laksen.

– Vi må dessverre være forberedt på at klimaendringer, i kombinasjon med andre negative menneskeskapte påvirkninger, kan medføre alvorlige konsekvenser for naturen stadig oftere. Denne innstrammingen i laksefisket er et eksempel på det, sier Hambro.

Norske Lakseelver og Norges Jeger- og fiskerforbund følger opp saken i en egen pressemelding, og mener det er en tragisk situasjon.

Innsiget av villaks de siste årene har gått kraftig tilbake. Det er godt dokumentert at mye av dette skyldes negativ effekt fra lakselus og rømt oppdrettslaks, og mye skyldes vannnkraftpåvirkning i elvene. Men forskerne er også overrasket over årets situasjon og mener at vi kanskje nå ser de første effektene av klimaendringer på toppen av flere år med akkumulert effekt av menneskeskapte problemer for villaksen.

I en situasjon hvor nåsituasjonen fullstendig faller utenfor det man kan forvente på bakgrunn av historiske data, har vi ikke annen mulighet enn å innta en føre-var-holdning. Villaksen er rødlista og må forvaltes biologisk forsvarlig. Norske Lakseelver (NL) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) støtter derfor avgjørelsen. Vi må ha et langsiktig perspektiv på villaksforvaltning.

Så langt i år har det vært dradd i land 229 kilo laks i Tovdalselva. På samme periode de tre foregående år har fangsttallene vært henholdsvis 273, 140 og 268 kilo laks. Slik setter skiller ikke tallene seg så mye ut, men ifølge pressemeldingen fra miljødirektoratet viser de også til at vannføring og vanntemperatur skulle tilsi at fiskeforholdene stort sett skulle vært gode, og fangstene større.

Det har ikke lykkes BA å komme i kontakt med  Nedre Tovdal Fiskelag om saken.