Barnehage på Herefoss – kommunedirektøren anbefaler kjemperask ombygging på skolen

HEREFOSS SKOLE. (Arkivfoto)

Så fort vinterferien er over, samles kommunestyret til et ekstraordinært møte førstkommende mandag klokka 17 på kommunehuset på Birkeland. Eneste sak er å bestemme seg for ei eller anna rask løsning, etter den nylig varsla nedleggelsen av Herefoss FUS barnehage nå til sommeren.

I løpet av noen få uker har kommunens administrasjon etter beste evne jobba med alternativer for å sikre videre barnehagetilbud.

Kommunedirektørens forslag til vedtak på mandag, er som følger:

1. Det opprettes et kommunalt barnehagetilbud på Herefoss fra 01.08.2024.

2. Barnehagen samlokaliseres med Herefoss skole.

3. Det bevilges en ramme på investeringen på inntil 5 millioner.

4. Rammeavtaler benyttes dersom det er mulig.

5. Forslaget til inndekning på investering i form av renter og avdrag vil komme i 1. tertial.

6. Forslag til inndekning for økte kostnader i 2024 vil komme i 1. tertialrapport.

7. Helårseffekten av tilskudd til private barnehager innarbeides i budsjett 2025 og økonomi og handlingsplan 2025 -2028.

For å få på plass barnehage igjen på Herefoss skole, må det gjøres ei ombygging i underetasjen, samt et påbygg i enden av dagens bygning.

– For at det skal være nok arealer til det en barnehage har behov for, må skolen gi fra seg arealer som de i dag bruker. Det betyr at det må gjøres noen endringer også i rom i tillegg til det som her er foreslått i forhold til barnehage. Skolen mister et stort areal som i dag brukes til bibliotek, musikkrom og møterom, men en ser at det finnes andre løsninger om det vedtas en barnehagedrift i lokalene der, opplyses det i sakspapira.

– Det har vært dialog gjennom rektor med skolens ansatte, som er positive til at det eventuelt blir barnehage i lokalene nede i bygget, selv med de endringene dette vil få for dem. Det pekes også på at det kan være positivt med et samarbeid mellom barnehage og SFO.

– Den store utfordringen og kostnaden, er uteområdet. I tråd med barnehageloven må det settes av tilstrekkelig areal til lekeapparater som tilfredsstiller barns behov for kroppslig utfoldelse, lek og læring. Utearealet vest for ny barnehage er skyggefylt fra morgen til formiddag. Det anbefales derfor å omdisponere en del av barneskolens uteareal i sør-øst, til barnehagens uteareal.

Det er Asplan Viak som har utarbeida forslaget til ombygging.

Vedtar de folkevalgte mandag kveld ei ombygging på Herefoss skole, er det bare fem måneder å få gjort ombygginga på.

– Det er veldig kort tid fram til 1. august, og alt må følge en stram plan for gjennomføring for at det skal være mulig å ferdigstille ombyggingen til 1. august. Det avhenger av at det vil være mulig i forhold til nye regler om offentlig anskaffelse å bruke rammeavtaler, og at det ikke legges ut på Doffin. Saksbehandling i ulike instanser vil også spille en rolle i hvorvidt det er mulig å åpne 1.august. Det vil være nødvendig å omprioritere ressurser innenfor egen organisasjon for å nå målet om ferdigstilling til 1. august.

Kommunen har fått tilbud fra Trygge Barnehager, som eier dagens barnehage, om videre leie.

– Tilbudet på korttidsleie er på kr 39.800 pr. måned, inkludert festeavgift. I tillegg kommer vedlikehold på bygget.

Ved langtidsleie er prisen noe lavere pr. måned.

– Tilbudet som kommunen har fått er på kr 36.000 inklusive festeavgift og forsikring. Leien konsumpris reguleres. Vedlikehold av bygg legges til leietaker.

På sist kommunestyremøte 8. februar ble de folkevalgte opplyst om et første tilbud fra eier av barnehagen, som var å få kjøpt dagens barnehage for 11 millioner kroner.

Om dette står det i de nye sakspapira for møtet kommende mandag:

– Trygge Barnehager, sammen med byggeier, ønsker å komme tilbake til dette på et senere tidspunkt dersom det er aktuelt. I dialogen med Trygge Barnehager er det oppfattet signaler som går på en lavere kjøpesum enn det som var ment som et utkast for drøfting. Kommunedirektøren vil ikke anbefale å kjøpe bygget ut fra det vi har av informasjon per dags dato. Det er ikke ønskelig med flere bygg der kommunen vil få vedlikeholdskostnader fra dag 1.

Kommunedirektøren er klar på at å ta barna på Herefoss inn i de eksisterende barnehagene på Birkeland, er det som er minst belastende for kommunens økonomi.

– Det er en klar føring fra kommunestyret at kommunedirektøren kommer med forslag til hvordan det vil være mulig å redusere kostnader i fremtidige budsjett. Dette for å få en økonomi som er mer bærekraftig over tid. I det perspektivet, er det helt nødvendig å påpeke at det mest riktige økonomisk sett, vil være å tilby barnehageplass i barnehagene på Birkeland. Dette vil gi lite eller ingen endringer i kostnadene for kommunen.

Politikernes ønske om fortsatt tre sentra i kommunen, med barnehage også på Herefoss, er det som gjør at kommunaldirektøren likevel foreslår at de folkevalgte vedtar en kommunal barnehage på Herefoss skole fra 1. august.

– Kommunedirektørens vurdering er, at det i et økonomisk perspektiv, vil være mest bærekraftig å gi tilbud om plass i øvrige barnehager i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel har samtidig et mål om tre levende sentra. Dette, sammen med signaler fra politisk nivå som er tydelig på at det skal være barnehagedrift på Herefoss, gjør at kommunedirektøren likevel anbefaler at det opprettes et barnehagetilbud på Herefoss. Kommunedirektøren anbefaler en samlokalisering med Herefoss skole, som ut fra den informasjonen som er innhentet, synes å være det beste alternativet.

Søknadsfristen for barnehageplass fra høsten av, er allerede fredag 1. mars – altså om ei uke.