Vedtok nytt forslag fra ordføreren om tidlig innsats i skolen

(Arkivfoto)

Årets del 3 av Kvalitets- og utviklingsmelding – tidlig innsats i skolen, var på sakslista på sist møte i kommunestyret. Gyro Heia (Sp) reagerte på de lange og repeterende rapportene fra administrasjonen: – Jeg opplever at vi klarer ikke å bli engasjerte som skoleeier og kommunestyre, kommenterte hun etter å ha fremma et nytt forslag i saken.

Kommunedirektørens forslag til vedtak hadde fire punkter.

  1. Utvalg for oppvekst, helse og velferd følger opp planlegging og utvikling av Kvalitets- og utviklingsmeldingen, i samarbeid med administrativt nivå.
  2. Innspill som kommer fram i behandlingen tas med i det videre arbeid i oppvekstsektoren.
  3. Utvalg for oppvekst, helse og velferd kommer med forslag til kommunestyret for hvordan og når en skal gjennomføre et temamøte for oppvekstområdet.
  4. Aktuelle mål og tiltak følges opp og sees i sammenheng med kommunens økonomiplan- og budsjettarbeid.

Ifølge sakspapira skal tilstandsrapporten peke på kvalitetsutvikling framover – og skue bakover.

– Tilstandsrapporten skal både være et blikk bakover, som synligjør arbeidet med kvalitet og resultatoppfølging, men det er også viktig at den har kvalitetsutvikling som siktemål.

Som første ut i ordskiftet refererte Silje Bjørnarå Drangsholt (H) til rapporten og pekte blant anna på sammenhengen mellom elevers utagerende adferd, bekymringsfulle økte fravær og lave score på leseferdigheter over flere år.

– Det gir meg et inntrykk av at de barna vi har på skolen, ikke får den tidlige innsatsen de har krav på.

– Vi har utfordringer med høyt antall henvisninger, men lite kapasitet og mangel på struktur for systematisk veiledning. Da blir jeg bekymra som skoleeier.

– Og så vet vi jo alle, at får du ikke den hjelpa du trenger, ja så blir du hengende etter.

– Det er mye verre å rette opp enn å forebygge, uttrykte Bjørnarå Drangsholt.

Hun lurte på om man i skolen var kommet lenger enn i fjor, eller om utfordringene bare var blitt større.

Ordfører Gyro Heia (Sp) var neste representant på talerstolen.

– Silje har tatt ut essensen på hvordan det er i vår kommune. Men det er ikke på veldig mange sidene de faktaopplysningene der er. Jeg har funnet ut at det er på 2 av de 24 sidene.

– Ellers er det vanvittig mye henvisninger til nasjonale rammer og nasjonale meldinger.

– Vi får det gang etter gang i den rapporten, holdt Heia fram.

– Mens jeg som skoleeier er utrolig nysgjerrig på, akkurat som Silje Bjørnarå Drangsholt, åssen er det, åssen er utviklinga?

– Hva er det vi som skoleeiere skal ha trøkk på for å gjøre noe med det?

Gyro Heia la etter sitt innlegg fram et eget nytt forslag til vedtak:

– Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem et nytt forslag for å revitalisere kommunestyrets arbeid knyttet til utarbeidelse av årlig rapportering om tilstanden i opplæringen.

– Dette skal erstatte vedtak fra 30.08.2018.

– Utvalg for oppvekst, helse og velferd innlemmes i arbeidet i forkant av ny politisk sak.

Om poenget med forslaget sitt, sa Heia:

– Jeg opplever at vi klarer ikke å bli engasjerte som skoleeier og kommunestyre. Vi er nødt til å revitalisere dette, vi er nødt til å kjenne på at vi tar et større eierskap.

Torbjørn Bjorvatn (KrF) uttrykte støtte til det som var sagt av Bjørnarå Drangsholt og Heia.

– Men jeg føler mange ganger at det er en lang vei fra kommunestyret ned til hverdagen i skolegården.

– Jeg er langt ifra likegyldig, men mange ganger kan jeg føle meg maktesløs som politiker.

Bjorvatn ønska at utvalg for oppvekst, helse og velferd ville grave dypere i utfordringene på skolene.

Knytta til mobbinga på skolene stilte han seg spørsmålet hva det er politikerne kan gjøre, og pekte på at utfordringene må løses av fagpersonale på skolene.

Arild Windsland (H) savna nærhet mellom skole og politikerne.

– Jeg har vært skoleeier i 40 år snart, men jeg har aldri opplevd å være det. Det er det som er problemet mitt. Jeg føler at det er en avgrunn mellom oss politikere og skolen.

– Skal vi nå lage en temadag om skolen, må vi være nøye med hva vi skal diskutere så vi ikke bare blir passive tilhører til rapporter der også.

– Noen må kanskje få høre noe de ikke liker å høre, for at vi skal komme videre.

Ruth Kylland Martinsen (Felleslista SV/MDG) var sist ut i ordskiftet.

– Nå har det blitt sagt veldig mye bra her, tenker jeg. Veldig viktig.

– Jeg sitter jo i det utvalget, og både i det som står skrevet og det vi klarer å ta tak i så savner vel jeg at vi i større grad ikke bare fikk ei oppramsing av problemer, men hva som gjøres og hva som har blitt gjort.

Også hun var opptatt av hva som skulle til for å kunne være aktive skoleeiere.

– Det må kanskje åpnes opp litt for oss.

I den avsluttende voteringa ble Gyro Heias forslag enstemmig vedtatt.