Rektor Kristian Cummings: – Statsforvalteren har gitt tydelige tilbakemeldinger på hva som må gjøres bedre

REKTOR VED BIRKELAND SKOLE. – Vi er alle preget av det som har kommet fram, uttaler rektor Kristian Cummings. (Arkivfoto)

– Skolen har ikke fulgt godt nok med på elevens opplevelse av skolemiljøet, har ikke oppfylt plikten til å gripe inn, har ikke oppfylt plikten til å varsle skoleeier, har ikke undersøkt nok for å finne ut hva som ligger bak elevens opplevelse, har ikke satt inn tiltak som har vært egnet til å bedre elevens opplevelse av skolemiljøet og ikke vist hvordan elevens beste er lagt til grunn ved valg av tiltak.

Dette står i Statsforvalterens vedtaksbrev, datert 24. februar, i den pågående mobbesaken.

Birkenesavisa har stilt rektor Kristian Cummings ved Birkeland skole følgende spørsmål:

– Etter disse tydelige vedtaka, sakens alvor og lange historikk og fortsatt vedvarende hendelser mot denne eleven, vurderer du selv at du er rett, ansvarlig leder ved Birkeland skole?

– Dette ønsker jeg ikke å kommentere. Vi er alle preget av det som har kommet fram. Det er satt inn flere tiltak for å hjelpe eleven, men Statsforvalteren har gitt tydelige tilbakemeldinger på hva som må gjøres bedre. Skolen vil ta til seg tilbakemeldingene og gjøre de nødvendige endringene for å gi eleven et trygt og godt læringsmiljø, og samtidig bruke tilbakemeldingene til å bedre våre rutiner og praksis.

I ett av punktene i Statsforvalterens vedtak, står det at «skolen har ikke oppfylt plikten til å gripe inn».

Statsforvalteren har knytta til dette punktet gjort følgende vurdering:

– I skolens overordnede redegjørelse har de blant annet beskrevet de ulike hendelsene fra september 2021 til midten av januar 2022. Skolen har ikke dokumentert dette ved f.eks. lærers notat/varslinger, inspeksjonsmeldinger eller avviksmeldinger.

Vi har spurt rektoren hvorfor ikke skolen har dokumentasjonen i en så alvorlig sak?

– Enkelte hendelser har blitt dokumentert av lærer eller assisterende rektor, mens andre hendelser har blitt redegjort for i beskrivelsen av saken i aktivitetsplanene, svarer Cummings.

– Vi har vært av den oppfatning av at dette var tilstrekkelig. Vi tar tilbakemeldingen fra Statsforvalteren på alvor og vil endre vår praksis.

Birkenesavisa er blitt gjort kjent med enda en hendelse i en skoletime onsdag 2. mars 2022, og at det ikke skal ha vært assistent til stede.

– Skulle det ha vært assistent til stede?

– Det var assistent til stede i klassen i denne timen. Hendelsen skjedde på tross av dette like før friminuttet, da en av de voksne gikk ut for å gjøre seg klar til inspeksjon og møte elevene ute, svarer rektor ved Birkeland skole.

Innledningsvis i Statsforvalterens vedtak står det:

– Birkeland skole har ikke oppfylt aktivitetsplikten etter opplæringsloven paragraf 9 A-4. Skolen har ikke gjort det som med rimelighet kan forventes for å oppfylle xxxxxxs rett til et trygt og godt skolemiljø.

– Har Birkeland skole tilstrekkelig ressurser til å oppfylle aktivitetsplikten?

– Voksenressursen i klassen består av en miljøarbeider i tillegg til lærer. Hendelsene skjedde til å begynne med hovedsakelig ute i friminutt eller på tur. Kontaktlærer har hatt meget god kontroll på læringsmiljøet i klassen i undervisningstimene. Det ble også vurdert at det var nok ressurser med tre miljøarbeidere på trinnet i forhold til oppfølging i friminuttene, svarer Cummings

– Etter en ny hendelse, ble inspeksjonen på det aktuelle trinnet forsterket med enten sosialrådgiver, assisterende rektor og rektor i alle friminutt. Dette har hatt god effekt i forhold til å forhindre flere uønskede hendelser i friminuttene. Det er i tillegg gjort en helhetlig vurdering om å sette inn en ekstra voksenressurs i klasserommet og i friminuttene for en periode. Dette vil komme på toppen av nåværende ressurser.

– Har Birkeland skole bedt Birkenes kommune om mer økonomiske ressurser for å løse sine oppgaver i denne saken?

– Det har ikke blitt vurdert som nødvendig med ekstra økonomiske ressurser, da enten ledelsen eller sosialrådgiver har vært til stede ute om morgenen og i friminutt. Dette har som tidligere nevnt hatt god effekt i forhold til å forhindre flere uønskede hendelser i friminuttene.

– Siden det har vært en endring i situasjonsbildet i det siste, ønsker vi også å øke voksentettheten i klasserommet i en periode for å ivareta eleven. Skolen får ikke tilført ekstra midler underveis i et budsjettår når det oppstår spesielle situasjoner, eller når det kommer nye elever med særlige behov. Dette må vanligvis løses innen gitte rammer. Dersom det er tilfeller der det er nødvendig å gå utover gitte rammer for å ivareta forsvarlig drift, vil dette bli drøftet med kommuneadministrasjonen, uttaler rektor ved Birkeland skole.