Interpellasjon i mobbesaken – hvorfor er ikke kommunestyrets vedtak fra mars 2021 fulgt opp?

 

I dag fredag har Senterpartiets gruppe i kommunestyret sendt inn følgende interpellasjon til Birkenes kommunestyre:

– På bakgrunn av Birkenesavisas artikkel med overskrift «En mammas opplevelser: – Vondt å se eget barn med skader etter vold på skolen» ser vi det som nødvendig å stille denne interpellasjonen.

– Ingen av oss vil være seg bekjent av at barn har det slik i vår kommune. Og vi ser på denne saken som svært alvorlig.

– I september 2021 behandlet kommunestyret kvalitets- og utviklingsmeldingen 2021, del 3 – tidlig innsats. I dette møtet ble det løftet frem bekymringer knyttet til kommunens arbeid med tidlig innsats, deriblant bekymring knyttet til hvordan skolen/kommunen håndterer de bekymringsmeldingene som kommer inn. I dette møtet ble vi fortalt at kommunen hadde et bra system på å ivareta bekymringsmeldingene, hvor de viste til kommunens veileder «Fra bekymring til handling».

– Det som nå kommer frem i avisa, viser oss at dette systemet ikke er tilfredstillende. Gjentatte ganger har en mors bekymringer ikke ført frem, og konsekvensene av dette er at vi har et barn som gjentatte ganger har blitt utsatt for vold i sin skolehverdag. Slik skal vi ikke ha det i Birkenes kommune.

– I mars 2021 behandlet kommunestyret tilstandsrapport om grunnskolen i Birkenes kommune 2019 -2020, Del 3 – Tidlig innsats. I dette møtet ble det løftet frem bekymringer knyttet til fastlegens manglende involvering i det tverrsektorielle samarbeidet innenfor tidlig innsats. Kommunestyret vedtok i dette møtet, «Kommunestyret ønsker at administrasjonen etablerer et samarbeid hvor fastlegene tidlig i forløpet er en fast del av det tverrsektorielle samarbeidet rundt barn og unge».

– I denne enkeltsaken som nå har blitt gjort kjent for oss, så kommer det frem at dette vedtaket ikke er fulgt opp slik kommunestyret ønsket. Vi vet at mobbing direkte påvirker barnets helse, og da er det uheldig å ikke involvere fastlegen tidlig i slike saker.

Vi ønsker derfor svar på:

1. Hvorfor er ikke kommunestyret sitt vedtak fra mars 2021 fulgt opp i denne enkeltsaken?

2. Hvordan følges dette vedtaket opp i de andre sakene i vår kommune som går på tidlig innsats?

3. Hva gjør kommunen for at slike hendelser ikke skal gjenta seg? Og hvordan blir slike avvik fulgt opp?

4. Kan vi være trygge på at bekymringer fører til handlinger, slik kommunens veileder viser til?

5. Og kan vi nå være trygg på at barna i denne enkeltsaken nå blir ivaretatt og fulgt opp, slik at vi hindrer dette barnet i å bli utsatt for flere voldsepisoder på skolen?

Interpellasjonen skal besvares i neste kommunestyremøte onsdag 2. februar.