– Fortell dem at slik vil vi ikke ha det!

Jeg leser BA at kommunen legger opp til at vi skal få fritt brukervalg her i kommunen. Det oppfatter og tenker jeg som bra, bra at tjenestemottaker kan bestemme selv hvem som skal gjøre jobben og hvem skal komme inn over sin egen dørstokk.

Men det er jo vedtakene om hva som skal blir gjort hos den enkelte som er problemet, og dette skal jo fortsette som før slik jeg kan lese det. Hva er kommunens intensjon i lys av den dramatisk dårlige økonomiske situasjon vi som kommune er i? Hvorfor kommer dette nå? Kommer dette nå fordi kommunen er opptatt av at tjenestemottaker skal få best mulig oppfølging? Eller kommer dette nå fordi kommunen da regner med å kunne si opp folk, fordi de private aktørene tar over? Er det fordi de da kan opprettholde de dårlige vedtakene og kanskje til og med stramme inn enda mer på vedtakene ovenfor mottakerne og at det blir de private aktørene som tar støyten og kjeften, siden de gjør jobben? Spekulerer kommunen i å frasi seg sitt kommunale ansvar ved å la private utøve jobben for kommunen?

Dette vil også lage et klasseskille i vår bygd. Der de som har råd vil kunne kjøpe seg hvilken som helst tjeneste via sine private aktører. Mens de uføre, minstepensjonister, tjenestemottakere som ikke har de nærmeste rundt seg, og enslige uten pårørende som kan passe på de og deres sak, vil måtte ta til takke med det som blir tilbudt fordi de ikke har råd til å kjøpe ekstra tjenester via private aktører. Er det slik vi vil ha det her? Er det dette som vil bli godt nok her i kommunen vår?

Så til ett, for meg, prinsipielt problem, nemlig det at det er kommunen som skal bestemme hvilken og hva slags hjelp du skal få i ditt eget hjem, via vedtak som gjøres av kommunen selv. Staten og kommunene har bestemt at folk – eldre, uføre og demente – skal bo hjemme så lenge det er mulig, og få hjelp i hjemmet sitt. Prinsipielt er det da utrolig at det skal sitte noen, i vårt tilfelle oppe på kommunehuset, og bestemme hva du skal få hjelp til i ditt eget hjem. Går jeg utfra alle historiene jeg hører om de som kommer hjem til tjenestemottakerne og ikke kan lufte og riste tepper, de vasker og støvsuger rundt tepper og andre ting som står i veien, de vasker ikke bad, de tørker ikke støv over skulderhøyde, de løfter ikke på ting osv. Så er jo det krenkende for et menneske som er vant til et ryddig og rent hjem, å måtte godta slike ting i sitt eget hjem uten å kunne være med og bestemme hva hjelpen skal inneholde. Blir disse vedtakene laget på kommunehuset utfra hvilken økonomi kommunen har? Eller er det HMS og andre ting, som hva fagarbeidere har lov til å gjøre, som innskrenker hvilken hjelp som kan gjøres kommunalt?

Prinsipielt bør en mottaker av disse tjenestene selv kunne bestemme hva de vil ha hjelp til. De burde tildeles et antall timer utfra hva de selv kan, og bestemme selv over disse timene og hva som skal gjøres da. De burde også ha faste tjenesteytere som kommer, og ikke som nå – nemlig ikke vite hvem som kommer over dørstokken.

Dette er et frustrerende hjertesukk fra en som ser hvordan vår egen kommunen blir drevet fra skanse til skanse, vi ikke har penger nok og kommunale tjenester blir dårligere og dårligere. Det snakkes om godt nok, legge ned tjenester, ytelser og slanke kommunen og dets tilbud. Til mine medborgere her i kommunen ber jeg dere snakke med kommunens politikere om hva dere syntes om dette. De har sagt nei til fast inntekt som ville stabilisere vårt kommunale tilbud, de styrer rett mot ROBEK-lista, kommunale avgifter vil øke drastisk – og da mener jeg drastisk de nærmeste årene. De som vil merke dette mest er de svake (utviklingshemmede, rusbrukere, uføre og eldre), psykiatrien, idrettslagene, kulturen, de frivillige foreningene og skolene på både Herefoss og Engesland. Alt dette bare fordi de har sagt nei til og leie ut 1.96 prosent av kommunens areal til vindkraft. Fortell dem at slik vil vi ikke ha det! Redd kommunen vår, snu og si ja til vindkraft.

 

Ronny Thomassen

____________

Leserinnlegg