Ellen Sandkleiv om mulig vindkraftverk også ved Risdalsheia: – Ble kommunestyret ført bak lyset?

Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB Scanpix

 

27.02.2020 fattet Birkenes kommunestyre et vedtak om å gi RWE dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til bygging av Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk. I saksfremlegget til saken kan man lese følgende om presedensfare og tålegrensebetraktninger;

«Det er vanskelig å se at disse hensynene gjør seg gjeldende. Etter at Storehei vindkraftverk fikk endelig avslag i OED, er det pr. dags dato ikke andre aktuelle områder for vindkraftverk i Birkenes kommune. Faren for presedens synes derfor ikke å være til stede. Det foreligger etter rådmannens

vurdering heller ikke nye momenter i innkomne merknader/høringsuttalelser som gir saklig grunnlag for et avslag.»

I Grimstad adressetidende, publisert 02.09.2020, bekrefter vindkraftselskapet Zephyr enda en vindkraftpark under utvikling i Birkenes;

«I august 2019 orienterte vi ordfører og kommuneadministrasjonen i Birkenes», sier Jonny Hansen i Zephyr.

I artikkelen kan en lese at Zephyr planlegger å søke om konsesjon med potensial opp mot 150 MW. Til sammenlikning har RWE fått konsesjon til 85 MW. Zephyr signaliserer videre at det først er aktuelt å melde inn prosjektet i området rundt Risdalsheia i Grimstad og Birkenes kommuner, når det nye konsesjonssystemet er ferdigbehandlet i Stortinget. I artikkelen bekrefter Zephyr også at et stort flertall av grunneierne allerede har signert. Jonny Hansen i Zephyr er også klar på at han har stor tro på prosjektet, som i saken er presentert med et bilde av Rislåknuten.

Birkenes kommunestyre sitt vedtak om å gi dispensasjon til RWE gir åpenbart presedens. En legger til grunn at det er allment kjent at det ikke lov å forskjellsbehandle dispensasjonssøknader. En dispensasjon til RWE, betyr sannsynligvis også en dispensasjon til Zephyr.

Konsekvensen kan fort bli to vindkraftparker i Birkenes. Og to vindkraftparker i Birkenes kommune vil uten tvil være over den akseptable tålegrensen.

Det kan synes som om medlemmene av Birkenes kommunestyre har fattet vedtaket om dispensasjon, i bestefall, på et mangelfullt grunnlag. Etter oppslaget på gat.no, kan det videre synes som om det er holdt tilbake vesentlig informasjon.

En bør også, nok en gang, stille seg spørsmålet hvorvidt fordelene ved å gi dispensasjon virkelig er klart større enn ulempene, når en ser hen til det svært høye konfliktnivået i lokalsamfunnet over lang tid, konsekvensene for naturverdiene og berørte naboer.

Vil flertallet i Birkenes kommunestyre virkelig ha to store vindkraftverk i kommunen? Hvilke hensyn har kommunestyrets flertall lagt til grunn for å ivareta bomiljøet, friluftslivet og fremtidige generasjoner i Birkenes kommune?

Ønsker alle dere som er positive til vindkraft at Birkenes skal bli en industribygd bestående av store vindkraftparker? Ønsker dere å bo i dette miljøet? Er det slik dere ønsker å utvikle Birkenes? Ønsker dere at den flotte naturen som mange av dere benytter skal båndlegges for flere generasjoner frem i tid?

 

Ellen Sandkleiv

____________

Leserinnlegg