10 smitta, 170 i karantene og strenge hastevedtak

 

Kommuneoverlegen melder søndag 7. mars klokka 12, at det er 10 smittede i Birkenes.

Det testes videre i dag. Smittesporingsteamet forsetter arbeidet med å kapsle inn utbruddet.

Antall innbyggere i karantene i Birkenes er nå 170.

Det minnes om viktigheten av å holde avstand, vaske hender, teste seg ved mistanke om smitte og holde seg hjemme når du er syk.

 

Hastevedtak gjeldende fra 7. mars klokka 00.00:

 

 • 1. Formål og virkeområde

Hastevedtakets formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med økende smittetall.

Forskriften gjelder i Birkenes kommune.

 

 • 2. Forhold til øvrig lovverk

Reguleringene i dette vedtak kommer i tillegg til de reguleringer som følger av lov, nasjonale forskrifter og andre lokalt fastsatte smittevernstiltak. Ved eventuell motstrid mellom denne forskrift og nasjonalt regelverk, går forskriften foran fravikelige regler i lov og nasjonal forskrift.

 

 • 3. Forbud mot gjennomføring av arrangement

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangement. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.

Det er likevel tillatt med:

 1. Begravelser og bisettelser med inntil 10 personer, eller 100 personer dersom alle personene sitter på faste tilviste plasser.
 2. Vielser, dåp og lignende ritualer, såfremt ritualet gjennomføres uten tilskuere til stede.
 3. Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.

 

 • 4. Stans av innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for voksne

 Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for voksne over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for profesjonelle toppidrettsutøvere er likevel tillatt.

 

 • 4 b. Organisert trening utendørs

 Organisert trening utendørs skal begrenses til maksimalt ti personer med til enhver tid minst en meters avstand, uavhengig av om det er idrettsklubber, treningssentre eller privatpersoner som organiserer.

 

 • 5. Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 1. Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
 2. Rehabilitering som tilbys individuelt

Treningssentre skal sørge for at alle som er til stede på treningssenteret skal kunne holde minst to meters avstand til andre.

2 Innendørshaller der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.

Første ledd gjelder ikke:
Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.

 

 • 6. Stenging av serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder skal holde stengt, med unntak av serveringssteder som kun tilbyr «take-away».

 

 • 7. Forbud mot flere enn 5 gjester i privat bolig

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 personer er til stede samtidig i tillegg til husstandsmedlemmer.

Unntak fra første ledd:

 • Dersom alle gjestene er fra én husstand, kan man ha hele husstanden på besøk.
 • Dersom alle gjestene er fra én barnehage- eller barneskolekohort.

Den som arrangerer en sammenkomst som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, skal sørge for at de som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

 

 • 8. Ansvar

Birkenes kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

 

 • 9. Straff

Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1 med bot eller med fengsel inntil 2 år.

Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.

 

 • 10. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 07.03.02.2021 kl. 00.00, og gjelder frem til 15.03 2021 kl. 24.00.