Fortau på Tveideveien

TVEIDEVEIEN: Fylkesvei 3754 mellom Birkeland og Tveide.

Trafikk og myke birkenesinger.

Jeg viser til prioriteringslisten som rådmannen i Birkenes har laget angående kommune- og fylkesveier i Birkenes.  Ett punkt gjelder fylkesvei 3754, Tveideveien. Denne er smal og svingete, har dårlig dekke, og har stor trafikk av til dels breie, lange og tunge kjøretøyer.  Det er flere steder umulig å møte slike uten full stans. Veien er skolevei for mange barn.

Kommunen ønsker at fylket «eventuelt utreder og istandsetter «lina» (jernbanetraseen) til gang- og sykkelvei og drifter denne som en del av Fv. 3754».

Siden Tveideveien uansett åpenbart må rustes opp og utvides, kan sikkerheten for myke trafikanter samtidig ivaretas ved å videreføre standarden som veien har fra sentrum til og med Tøane.  Her er det et 2,5 meter bredt fortau.

Å spare penger for fylket ved å bruke «lina», er en dårlig ide.  For det første vil fylket neppe påta seg utgiftene med noe så kommunalt som «lina», og det ville gjerne lette trykket på Tveideveien så man utsetter å ruste opp denne.  Dessuten ville det nok innebære asfalt og gatelys på «lina», så dennes autentisitet som kulturminne ytterligere forringes.

«Lina» brukes i dag flittig av alle typer myke trafikanter slik som den er.  Man tør anta at Lillesand-Flaksvandbanen har synspunkter på dette.

Toralf Aas