Helse og omsorgstjenester i framtiden

HER SKAL DE BO: Helse- og omsorgssjef Bente Moland Somdal viser politikerne rundt i den ombygde avdelinga på sykehjemmet. Til høyre varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF).

Birkenes kommuner planlegger for helse- og omsorgstjenester i framtiden.

Det har i flere år blitt gjort endringer i helse og omsorgstjenestene for å forberede oss på å møte de fremtidige behovene. Fra rundt 2020 vil det komme en kraftig vekst i antall eldre innbyggere over 80 år, slik det gjør i hele landet. De aller fleste vil være friske, men det vil også være flere som har helseutfordringer. Kommunen har nylig vedtatt Boligstrategi 2018-2040 der vi beskriver retningen innenfor boligfeltet. Kommunen signaliserer forventning om at innbyggerne skal ta ansvar for å planlegge bolig for alderdommen og at hjemmebaserte tjenester skal utvikles. Kommunen skal også ha et variert boligtilbud i framtiden for å møte innbyggernes behov. Kommunen har ansvar for å gi nødvendig helsehjelp til de som trenger det. Vi forbereder oss nå på hvordan vi i fremtiden må satse på nye måter å gi tjenester på. I framtiden vil mesteparten av tjenestene bli gitt hjemme hos den enkelte bruker, enten det er i eget hjem eller i en bemannet omsorgsbolig som leies av kommunen. Forskning viser at de fleste ønsker å bo hjemme, og det er kommunens strategi at eldre skal bo lengst mulig i eget hjem. Tjenester til hjemmeboende skal støtte opp om denne strategien. Tilbud om rehabilitering, aktivitetstilbud og avlastning til pårørende vil være noen av tiltakene kommunen skal utvikle videre. Birkenes kommune er involvert i flere regionale og nasjonale prosjekter for å prøve ut og innføre ulike velferdsteknologiske løsninger. I samarbeid med de andre kommunene på Agder prioriterer vi trygghets- og varslingsteknologi som et supplement til de mer ordinære helse- og omsorgstjenestene.

I fremtiden vil mange med ulike former for demenssykdom bo i eget hjem. Personer med demenssykdom har det best i kjente omgivelser. Kommunen satser på tiltak som gjør at personer med demenssykdom kan bo hjemme. Velferdsteknologi og utbygging av aktivitetsplasser er tilbud kommunen satser på. Antall plasser har økt de siste årene og det skal etableres flere. Aktivitetstilbud kvelder og helger kan også bli aktuelt. Kommunen deltar i et samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse med overskriften ”Demensvennlig samfunn”, som går ut på å gjøre lokalsamfunnet til et godt sted å være for personer med demenssykdom. Tiltak er opplæring av servicepersonell, butikkansatte, drosje- og bussjåfører og andre som møter mennesker i sitt yrke. Det kan gjøre en forskjell, dersom disse personene har kunnskap om hvordan man møter personer med demenssykdom. I fremtiden må også familienettverket, det sosiale nettverket, frivillige og lokalsamfunnet i større grad stå sammen om utfordringene. Her gjør mange allerede en formidabel innsats som et supplement til de kommunale tjenestene.

Regjerningen har lansert reformen Leve hele livet, 2019-2023. I reformen ansvarliggjøres innbyggerne for å planlegge for egen alderdom. Samtid legges det sterke føringer for at kommunen skal utvikle tjenestene sammen med innbyggerne. Birkenes kommune ønsker å gjøre det ved å samarbeide med de råd og utvalg som allerede finnes, men også gjennom seniordager, temakvelder for seniorer, spørreundersøkelser til innbyggerne, m.m. Det er viktig for kommunen å skaffes seg informasjon om hvordan morgendagens eldre ser for seg sin alderdom både når det gjelder boliger, sosiale arenaer og tjenester. Vi vet at de som blir 80 år i 2030 har andre ønsker og behov enn dagens 80-åringer.

Kommunen har midlertidig redusert antall langtidsplasser på sykehjemmet som en tilpasning til fremtidige behov. Det er mulig å åpne plassene igjen når behovet øker. Kommunen har et høyt antall korttidsplasser, og dette gir mulighet for hjemmeboende til å få korttidsopphold raskt, eller for pårørende å få avlastning. Vi opplever at noen ønsker sykehjemsplass, men langt flere ønsker å bo hjemme. I fremtiden vil vi nok også se andre boformer enn de vi kjenner i dag. Det er tjenester til hjemmeboende som må ha det største fokuset fremover dersom vi skal være best mulig rustet for fremtiden.

Ansatte i kommunen stiller spørsmålet ”Hva er viktig for deg?” til den enkelte bruker. Slik ønsker vi å ha fokus på livskvalitet og gode opplevelser, ikke bare sykdom og tjenester. Brukerne skal medvirke i dette arbeidet. Vi jobber for å tilpasse tjenestene til de økonomiske rammene vi har og kommer til å få i framtiden, og til framtidig tilgang på helsepersonell. Vårt ansvar for å gi nødvendig helsehjelp er en del av vårt samfunnsoppdrag. Kommunen alene kan ikke løse de fremtidige utfordringene. Vi er avhengig av at lokalsamfunnet går sammen med oss, og at vi i fellesskap forbereder oss på framtidige utfordringer.

Bente Moland Somdal
Kommunalsjef helse og velferd