Advarer mot utsettelse

STYRET: Nyvalgt styre for Foreningen Vindmuligheter og Vindmuligheter AS. Fra venstre: Gunnar Sagstuen (Røyland gård), Kenneth Andersen (Oneco sør), Frantz Johan Agerbo (3B fibreglass), Mona Mortensen (Repstad anlegg), Kai Reidar Imenes (Tratec agdermaskin), Trygve Raen, styreleder (BTG). Rune Røyland (Tt anlegg) var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Arild Tveide / Businessregion Kristiansand

Utsettelser kan føre til reduserte muligheter for lokale bedrifter

Åpent brev til kommunestyret i Birkenes fra Vindmuligheter.

Gjennom positiv behandling av dispensasjon og MTA-plan, kan politikerne bidra til at utbyggingen i Birkenes blir gjennomført i samsvar med konsesjon gitt av Olje- og energidepartementet 20. desember 2018. Utsettelser i den vedtatte fremdriftsplanen kan redusere lokale bedrifters muligheter for å vinne kontrakter.

Å sikre at vindkraftutbyggingen blir gjennomført etter vedtatt tidsplan, er dermed noe av det viktigste politikerne kan gjøre for å oppfylle sin del av rammeavtalen som ble gjort mellom Birkenes kommune, RWE og Birkenes Næringsråd i 2016. Målet med avtalen var at de tre aktørene sammen skulle sikre størst mulig positive ringvirkninger, og maksimere lokale- og regionale leveranser til vindkraftverket.

Birkenes Næringsforum har fulgt opp rammeavtalen ved å etablere Vindmuligheter AS som en målrettet regional satsing for bedrifter som ønsker å levere til vindutbygging. Over 60 lokale og regionale bedrifter har allerede meldt interesse for å levere. Flere har bidratt i den innledende fasen med prosjektering, grunnarbeid, utleie og andre tjenester.

Nå venter bedriftene på at de store anbudsprosessene fra RWE skal komme i gang. Disse henger sammen med den politiske behandlingen. Vindmøllene skal stå klare 31. desember 2021. Om byggetiden blir presset, er det enklest for RWE å benytte store nasjonale/internasjonale tilbydere som har gjennomført store utbygginger tidligere. Dermed kan en forsinket oppstart gjøre det vanskeligere for mindre lokale-/regionale aktører å nå opp i anbudsprosessene. For de lokale bedriftene er det viktig at politikerne gjør alt de kan for å sikre at fremdriftsplanen kan overholdes som tidligere avtalt. Dette vil bidra best til lokal- og regional nærings- og samfunnsutvikling.

Et vellykket utbyggingsprosjekt har også stor betydning for flere sentrale bedrifter i Birkenes. 70 prosent av omsetningen hos 3B Fibreglass er knyttet til vindmølleproduksjon og en av tre vindmøller i Europa inneholder glassfiber produsert på Birkeland. Når det skal bygges vindmøller i Birkenes, er det derfor selvsagt et klart mål at glassfiberen som blir brukt kommer fra 3B.

Dette er et betydelig element i strategien til 3B for å ta en større andel av markedet spesielt i Norden. Med over 200 arbeidsplasser og utstrakt bruk av lokale og regionale leverandører er 3B en hjørnesteinsbedrift. Vi må sammen gjøre det vi kan for å sikre at de har best mulig forutsetninger i et krevende internasjonalt marked for å bidra til å sikre disse lokale arbeidsplassene.

Etter to års målrettet arbeid har Aanesland fått solid gjennomslag for sin idé om vindmølletårn i tre. Utviklingsavdelingen til RWE viser nå aktiv interesse for et 140 meters pilottårn som del av utbyggingen i Birkenes. I disse dager gjennomføres blant annet møter med Olje- og energiministeren for å sikre nødvendig nasjonal støtte for å gjennomføre et pilotprosjekt. Dette kan bli starten på et nytt konsept for mer bærekraftige vindmøller, som kan monteres med mindre naturinngrep.

På sikt kan produksjon av vindmølletårn i tre gi en rekke nye lokale- og regionale arbeidsplasser, både knyttet til skogbruk, limtreproduksjon, modulproduksjon og montasje. En spennende mulighet for Birkenes!

Vindmuligheter AS ønsker å legge forholdene best mulig til rette for lokale- og regionale bedrifter. Om utbyggingen gjennomføres i samsvar med tidligere vedtatt fremdriftsplan, har vi stor tro på at mange lokale vil få betydelige leveranser. RWE er i utgangspunktet svært positive til dette. Samtidig vil forsinkelser gjøre det mer krevende å få til innkjøpsprosesser som passer for lokale tilbydere.

Vi oppfordrer Birkenes kommunestyre til å gjøre alt som står i deres makt for å sikre at videre planlegging og utbygging kan skje i henhold til tidligere vedtatt tidsplan.

Styret i Vindmuligheter AS

Trygve Raen (BTG AS), styreleder, Frantz Johan Agerbo (3B fibreglass), Mona Mortensen (Repstad Anlegg), Rune Røyland (TT Anlegg), Kai Reidar Imenes (Tratec Agdermaskin), Kenneth Andersen (OneCo), Gunnar Sagstuen (Røyland gård)