Jordvern og klimagasser

SV OG MDG: Inger Birkeland Slågedal, Ruth Kylland Martinsen, Dagfinn Brørs og Iren Sommerset.

For oss i Felleslista SV/MDG er det viktig at dyrket og dyrkbar jord i Birkenes ikke blir bygget ned.

Dette er viktig for matproduksjonen nå og i fremtiden, og det er viktig for klimaet i verden.

«Utmarksbeite er bra for klimaet» opplyser Norsk Lanbruksrådgivning 30.10.17, og skriver: «Produksjon av fôr i utmark gjev ikkje klimagassutslepp, slik som produksjon av grovfôr på innmark (frå gjødsel, andre innsatsfaktorer, maskiner og diesel). Beite på myrlendt areal reduserer metanutslipp frå myr/forsumpa areal.»

Tjamsland Gård har driveplikt, og den er oppfylt gjennom alle årene siden slutten av 60 – tallet. Men vi skal være klar over hvor «krympet» gårdene våre er siden da. Svære beiteområder er plantet igjen eller skogen har bare fått ta over på egenhånd.

Her er Tjamsland Gård sitt forsøk på å ta tilbake tidligere beitemark som skogen har fått vokse fritt på siden Tobias Tjamsland la ned drifta mot slutten av 60-tallet. Dette er ingen enkel jobb. Skal vi regne verdi av arbeidstimer det måtte ta å få like fin beitemark tilbake, er det store summer det er snakk om. Vi i Norge har nå i lang tid ikke sett verdien av denne arven. Vi har latt store deler av landet vokse igjen.

FNs rapport om naturmangfold kan forteller oss at rundt 40 prosent av verdens utrydningstruede arter har sitt levested nettopp i beitemark.

Vi har blitt vant til at mat skal produseres industrielt, i store kvanta. Dersom jorda ikke egner seg til stordrift, legger vi den brakk.

Eller bygger den ned?

Hvor god må jorda være før den er verd å tas vare på for ettertiden? Eller hvor store samlede arealer må det være?

På Tjamsland Gård produserer vi rundt 4.500 kg ost i året fra melka fra fem kuer. Beitemarka består stort sett av tidligere oppdyrka myrer, hver av dem på pluss/minus fire dekar. De fleste ville ikke tenke at å bygge ned slike jorder er noe problem. Ikke desto mindre er 4.500 kilo ost mye mat.

Stadig flere ser verdien av å dyrke egen mat. Noen leier parsellhager, andre dyrker på verandaen.

Jord har uendelig verdi. Den gir oss den maten vi trenger. Det er ikke mulig å måle jordas verdi i penger. Det er ikke bare vi som lever nå, som skal leve av mat som vokser i jorda vår.

Ruth Kylland Martinsen

Felleslista SV/MDG