Høyre vil ha utredning

TOMT 2: Her er barnehagen plassert langs Smedens Kjerr. Solbakken mot vest til venstre i bildet. Det er WSP ved Gunnar Grana som har utarbeidet skissene til forprosjektet for ny barnehage i Smedens Kjerr.

Angående vedtak om barnehage i Smedens Kjerr på Birkeland.

Kommunestyret har valgt tomt for ny barnehage. Valget falt på Smedens kjerr, mot stemmene til Høyre og to andre representanter i kommunestyret. Et vedtak skal respekteres, men utfordringene rundt valget er betydelige og derfor bør saken helst vurderes på nytt.

For å forstå sakens kompleksitet er det viktig å se på utviklingen saken har hatt, noe vi vil belyse her:

1. I kommunestyret 21/6 2018 ble følgende vedtatt:

Det utredes mulighet for å legge ny barnehagetomt i Smedens Kjerr-området. Bygningene i Smedens Kjerr 60 – 66 og 70 – 76 rives. Hvordan og hvor disse skal erstattes, kommer opp som egen sak høsten 2018. I forbindelse med behov for økt skolekapasitet, vurderes andre alternativer for læringssenteret. Videre bruk av Smedens Kjerr 50 vurderes.

Konklusjon: Man vedtok altså å utrede.

2. Kommunestyret 8/11 2018 vedtok man følgende:

Ny boligstrategi for Birkenes kommune. Den peker ikke på ny tomt for boligene i Smedens Kjerr, bare at de må erstattes hvis barnehagen blir plassert der. Boligstrategien forøvrig viser til et betydelig behov for omsorgsboliger i eldreomsorgen.

3. Kommunestyremøtet 11/12 2018 ble dette vedtak gjort:

Det bygges kommunal barnehage på tomt 2 – Smedens Kjerr 60 og 70. Forprosjektet viderefører arbeidet med utgangspunkt i skisse til bygg vedlagt saken. Det igangsettes regulering for barnehage på tomten. Forprosjektet legges fram for formannskapet når det er ferdigstilt.

Oppsummering etter disse møter:

Man vedtar nå å starte en regulering og gjennomføre et forprosjekt på bakgrunn av skisser, men flytting av boliger og læringssenterets skjebne er ikke nevnt i vedtaket.

Videre tar man saken til orientering(?) samtidig som man sender hele prosjektet over til «budsjett i balanse» der alle investeringene ble vurdert på nytt.

Deretter:

I løpet av den prosessen ble alternative tomtevalg presentert.  Her ble både Bjørnebruket og Birkenesparken foreslått, samt en forlengelse av avtalen med folkehøyskolen. Bjørnebruket og folkehøyskolen ble avvist av administrasjonen, men Birkenesparken ble nå lansert som ny tomt for barnehage

4. Til Kommunestyremøtet 23/5 2019 fremmet administrasjonen følgende forslag:

Administrasjonen innleder forhandlinger med Birkenes idrettslag om plassering av ny kommunal barnehage på̊ idrettslagets arealer/idrettsplassen. Det utarbeides forprosjekt med skisser og vurdering som grunnlag for forhandlingene med idrettslaget. Det omdisponeres inntil kroner 300 000,- av midler i prosjekt 9234 Birkeland barnehage (kjøp av tomt) til forprosjekt for barnehage på idrettsplassen.

På bakgrunn av politiske signaler valgte administrasjonen nå å vrake Smedens kjerr og starte reelle forhandlinger med Birkenes IL.

I selve kommunestyremøtet den 23/5 ble imidlertid hele saken snudd 360 grader, da ordføreren fikk flertall for følgende forslag:

Kommunestyret ønsker ikke å innlede forhandlinger om barnehage på idrettsplassen. Barnehagen legges i Smedens kjerr og administrasjonen arbeider med plassering av bolig for Rus og psykiatri.

Kommunestyrets flertall har dermed bestemt at ny barnehage skal ligge i Smedens Kjerr, uten utredning! Det er ingen avklaring på hvor og når boligene for rus og psykiatri skal flyttes. Det er ingen avklaring angående læringssenteret og heller ingen avklaring med hensyn til de trafikale forhold i dette vedtaket. Omsorgsboliger for eldre vil nå stille i andre rekke i dette området.

Vi er ikke tilhengere av omkamper, men valg av barnehagetomt i sentrum er en stor og viktig sak. Når den blir foreslått lagt til Smedens Kjerr med alle interessekonflikter det området har, da må en utredning ligge på kommunestyrets bord før det tas en beslutning.

Det har ligget i forslagene fra administrasjonen hele tiden at utredning skal foretas. Derfor er det vår mening at kommunestyret må ta saken opp til ny behandling der alle sider blir grundig belyst før man konkluderer.

På vegne av Birkenes Høyre

Arild Windsland

Ragnhild Aasen

Jon Inge Holm