Hastevedtak skaper industriområde

TOMT1: Her er barnehagen plassert mot Strøget, nord for Solbakken nederst i bildet. Det er WSP ved Gunnar Grana som har utarbeidet skissene til forprosjektet for ny barnehage i Smedens Kjerr.

Område Smedens Kjerr blir et industriområde for offentlig sektor.

Åpent brev til ordføreren om vedtak om bygging av ny barnehage og bolig for rus og psykiatri i Smedens Kjerr.

Den 13. juni -2019 hadde jeg et leserinnlegg i Birkenesavisa og Lillesandposten angående kommunens vedtak om å etablere en ny Barnehage der bolig for Rus ligger i dag. Mitt fokus da og nå er den åpenbare manglende forprosjektering og grunnlag for å i hele tatt å gjøre et slikt hastevedtak. For det er faktisk det det er.

Samme dag (13. juni) møtte jeg daværende ordfører på et seminar på Lindesnes Havhotell i Lindesnes. Jeg hadde en prat om flere ting, men mest om dette vedtaket. Jeg spurte på hvilket grunnlag dette vedtaket ble gjort. Både når det gjelder kostander, men også infrastruktur og ikke minst den betydelige store trafikkbelastningen dette området vil få.

Han svarte da at når det gjaldt de økonomiske analysene så «skulle det finnes noe» som antydet cirka 42 millioner kroner?? I tillegg så svarte han at det som var aller viktigste for ham og Arbeiderpartiet var at de hadde programfestet i sitt program for den valgperioden at de skulle få etablert nye kommunale barnehageplasser og var redd for at Høyre i den prosessen ville skal problemer for dette hastevedtaket. (Forslag om Bjørnbruket?) Og alle vet jo at den 13. juni så var vi i gang med valgkampen. Og hva da med involvering av vi som i dag bor her? Det fikk jeg ikke noe svar på.

Og til dere i Senterpartiet: Det var blant annet dere som var medvirkende til at Arbeiderpartiet fikk nødvendig flertall for vedtaket på blant annet grunnlag og innspill fra kommunesjef Halvor Nes om at nåværende lokaler på folkehøyskolen ikke lenger var aktuelle? Ble dette sjekket i etterkant eller burde saken vært utsatt til dette ble nærmere undersøkt?

Er det på et slikt grunnlag med et flertall i daværende kommunestyret at kommunen nå skal iverksette rivning av eksisterende rusboliger for så å bygge en ny barnehage til x- antall millioner inkludert en parkeringsgarasje i kjelleren pluss ny bolig for rus og psykiatri? Den totale kostnaden med rivning, ny barnehage og ny bolig for rus og psykiatri vil sikkert komme på mellom 50 og 100 millioner før det er ferdig.

I debatten dagene etterpå, var Senterpartiet ute i avisen og hadde stor omsorg for de ansatte som nå etter mange år måtte få en ny barnehage og arbeidsplass. Det er jeg helt enig i, men kan det være riktig at en legger en barnehage midt inne i tettbebyggelsen i sentrum hvor hverken barna eller de ansatte har store friareal og muligheter for lek og aktiviteter uten å måtte enten gå på en veldig trafikkert vei eller lange avstander for å komme ut i naturen?

Det har nå i det siste vært tre leserinnlegg i Birkenesavisa som går just på dette vedtaket. I avisa den 2. oktober står det at trafikken i Smedens Kjerr vil få en betydelig økning som en konsekvens av denne plasseringen, og da er jo ikke bolig for rus og trafikken der tatt med. Området er i dag veldig trafikkbelastet med stor trafikk inn til kommunehuset, til vi som bor her, og opp til Lille Tømmeråsen.

Det må jo være derfor at det er skiltet som en 30-sone? Utbygger av Tømmeråsen fikk jo nei på sine siste søknader om utbygging fordi at det ville bety en stor belastning av trafikk på veien? I dette innlegges 2. oktober vises det til rapporten fra firmaet Vianova. Hver dag i perioden mellom klokken 07.00 til 0900 og 15.00 til 17.00 vil trafikkøkningen være på opptil 360 bilturer i tillegg til det som vi har i dag. Dette er OK ifølge rapporten, men for oss som bor her i dag pluss denne økningen er det overhodet ikke OK! Her ferdes masse barn i dag ute i veien og alt dette skal løses ved at det bygges et nytt fortau? Det vil i perioder være mer trafikk inne i boligfeltet enn det er ute på riksveien. Og ikke minst ett til to år med anleggsvirksomhet i rivning og byggefasen.

Denne barnehagen skal da stå i mange titalls av år og med det store fokuset som det i dag er på miljø så kan jeg ikke forstå med hvilken rett dere folkevalgte har, uten å involver oss som bor her, å gjøre et slikt vedtak som vil resultere i en betydelig økning i antall kjøretøy, større støvplager, masse støy og større utslipp fra inntil 360 kjøretøy per dag. Hvilken rett har dere som er våre folkevalgte til å pålegge oss som allerede bor her slike belastninger i mange år fremover? Hvilket annet byggefelt ville ha akseptert dette? I Lillesandsposten leser vi blant annet at det kjempes for å ha minst mulig av biler og trafikk i sentrum. I Birkenes så får altså et byggefelt en økning per dag på inntil cirka 360 kjøretøy!

Det var et forslag oppe som gikk på å legge barnehagen til Bjørnbruket. Men det var vel ikke sentrumsnært nok eller? Tenk blant annet Senterpartiet, for en flott arbeidsplass ansatte og ikke minst våre barn vil kunne få med en slik beliggenhet? Akebakker, nærhet til skog og friluft for alle i mange titalls av år fremover og parkeringsplasser (da ute vel å merke). Men min påstand er at hadde det ikke vært for at det var en representant fra Høyre som eier området, og at forslaget kom derfra i forrige kommunestyret, så ville dette alternativet blitt mer utredet enn del ble for det hastet jo veldig å få et vedtak!

Og som daværende leder av KrF, Venstre og Anne Kari Birkeland (uten partitilhørighet) sa i kommunestyremøte 29. august: «Nå har vi ventet så lenge at nå må vi bare se til å komme i gang». På hvilket grunnlag da spør jeg igjen?

I samme kommunestyret var saken oppe om plassering av nye boliger for rus. Her var det mange vedlegg i saken, og en av de var denne omtalte rapporten fra Vianova. Dette med trafikk og miljø ble ikke nevnt med et ord i debatten! For alle representantene hadde vel lest denne? Ja, det tar jeg jo for gitt, at alle leser grunnlagsmaterialet for hver sak så det bruker jeg ikke tid på. Med andre ord så visste alle det jeg her påpeker, og allikevel ble det ikke nevnt fra noen av partiene. Så dette er da absolutt innafor hva vi kan forvente av planlegging i sentrum med fokus på trivsel, miljø for alle innbyggere.

Hva med nåværende representant fra Miljøpartiet De Grønne. Er dette helt ok? I ditt program står det «Sette miljø- og klimakrav ved større utbygginger og produksjon». Er dette vedtaket i tråd med dette? Høyre kom med et utsettelsesforslag i dette møte, men det ble avvist for det haster jo sånn.

Ved å etablere ny barnehage og ny bolig for rus, cirka 100 meter fra hverandre, vil område Smedens Kjerr bli et industriområde for offentlig sektor. Vi innbyggere som bor her må bare kunne forvente og akseptere, uten involvering, den slags fortetning på bakgrunn av et daværende partiprogram og et hastevedtak fra tidligere ordfører og Arbeiderpartiet og resten av representantene som utgjorde flertallet.

Hvorfor må disse boligene egentlig flyttes? I saksfremlegget fra kommunalsjef Halvor Nes til kommunestyret 29. august i denne saken står det under punktet vurdering: «Miljøet oppleves som utrygt for både beboerne, omgivelsene og de som skal gi tjenester til boligene». Så dette er kommunen klar over når de nå foreslår å legge disse boligene cirka 100 meter fra en barnehage og enda mer sentral i dette byggefeltet? Er det noen underliggende årsaker her som ikke kommer godt nok frem?

Dette er et åpnet brev til ny ordfører og det nye kommunestyret. Jeg har forventninger til deg som ny ordfører at du setter denne saken på dagsorden og ser på denne saken på nytt før den koster for mye av våre skattepenger.  Administrasjonen er dine saksbehandlere og ikke omvendt! Her må det være rom for nytenkning og en smule bruk av fornuft før en går videre med dette hastevedtaket som vil i mange år få store konsekvenser for hele området og vi som bor her og ansatte og barn til ny barnehage. Må vi virkelig gå til det skrittet med underskriftskampanje for å bli hørt og involvert?

Min store bekymring er mine barnebarn og alle andre barn her i Smedens Kjerr, at de skal kunne ha et trygt sted å løpe å leke og kunne vokse opp i et område som har fokus på et fremtidsrettet miljø uten for mange biler, støv, utslipp og andre farer på grunn av overnevnte. Disse bekymringene burde også du som ordfører og kommunestyrerepresentanter virkelig ha.

Sett saken opp igjen på dagsorden, omgjøre det allerede fattede vedtaket og i det minste ha en skikkelig og grundig vurdering av alle nevnte forhold.

Harry T. Møller