Tettere på pasienten

UTVALGTE: Fra venstre står Merethe Foss Nilsen (Birkenes), Marianne Aase Brekke (Lillesand), Ingeborg Blekastad (Lillesand), Ørjan Fossheim (FACT Aust-Agder), Jarle Kræmer (Lillesand), Bjørg Gustavsen (Birkenes) og Liv Kari Aamlid (Birkenes).

Nytt tilbyd på Agder gir fleksibel behandling til pasienter med alvorlige psykiske lidelser der de bor.

– FACT-modellen og samarbeidet mellom sykehus og kommunen vil kunne hjelpe flere pasienter på en mer effektiv måte og gi de med alvorlige psykiske lidelser en bedre hverdag. Det blir spennende å se hvordan FACT nå vil utvikle seg videre med alle kommunene i Aust-Agder, sier overlege Niclas Halvorsen ved DPS Aust-Agder i en pressemelding.

Pasientene får i FACT behandling og oppfølging der de bor og oppholder seg. Pasientene med lidelser innenfor psykosespektret kan fungere dårlig på mange livsområder, og har også ofte rusproblemer.

Pasientene skal kunne leve meningsfylt og tilfredsstillende etter deres egne behov og krav. Det krever individuelt tilpasset behandling i pasientens nærmiljø.

Hjelpere og behandlere blir i modellen bedre kjent med pasienten på den måten, og kan innrette hjelpen etter hva pasienten trenger og har forutsetninger for å ha nytte av. Det gis praktisk hjelp og veiledning i hverdagen.

Reduksjon av stress

Når pasienten har kritiske faser, tilbys tettere oppfølging. Alle pasienter får intensiv behandlingsoppfølging raskt når det er nødvendig for å forebygge kriser og stabilisere en vanskelig situasjon. Ved mer stabile situasjoner har FACT-teamet ikke så hyppig kontakt. FACT er delt opp i tre grupper der en gruppe jobber spesifikt opp mot nysyke.

– Vi kan bidra slik at psykotiske pasienter får redusert psykosetrykket og til reduksjon av stress. Vi får også jobbe med pasienter over tid. Det er helt essensielt å bli kjent med hele pasienten, også den friske delen og ikke bare den syke delen. Hovedfokus er å se hele mennesket og bidra til økt livskvalitet, sier overlege Eliin Møster.

Det er pasientens skiftende behov som avgjør hvilke deler av det flerfaglige teamet som deltar i oppfølging og behandling. FACT-teamet ved DPS Aust-Agder har 15 ulike fagfolk, som blant annet psykiatrisk sykepleier, pedagog, sosionom, vernepleier, psykiater, psykolog og lege i spesialisering.

Godt samarbeid

Det er også en ansatt fra Arendal kommune i teamet. Representanter fra Lillesand delte kommunens erfaringer med FACT, som i stor grad har vært positive, da det utvidede tilbudet ble lansert på Bjorbekk i slutten av september.

Avdelingsleder Jarle Kræmer, avdelingsleder Marianne Aase Brekke og enhetsleder Ingeborg Blekastad roser det tette samarbeidet og peker blant annet på fordelene ved rask kontakt og drøftinger underveis i et pasientforløp.

FACT-teamet samarbeider også med pasientens pårørende, fastlege, bostedskommunen og andre som kan bistå. FACT står for Flexible Assertive Community Treatment (fleksibel aktiv oppsøkende behandling).

Nå er det inngått samarbeid med Evje og Hornnes, Birkenes, Lillesand, Risør og Arendal om oppfølging av aktuelle pasienter som bor i disse kommunene. Sørlandet sykehus ønsker å tilby FACT til alle kommunene i Aust-Agder, og har vært i dialog med samtlige.