Lokalt selvstyre svekkes

Hvorfor er det så få av våre sentrale partier og politikere som er opptatt av å bevare og styrke lokaldemokratiet?

LESERBREV: Hvorfor er det så mange politikere som vil ha større og større og gjerne enda større kommuner? Ja, de vil ha de største kommunene i regionen eller i fylket!

Det er vanskelig for meg å forstå. For små og mellomstore kommuner drives svært godt og kanskje det aller viktigste – avstanden mellom de som styrer og de som blir styrt er kort. Og mange små og mellomstore kommuner bidrar dermed til at flere av våre innbyggere får delta i lokalpolitikken og dermed på en god måte bidra til at demokratiet får godt fotfeste hos flere personer enn tilfellet er i store kommuner.

Et eksempel var K5 som innbyggerne i vår kommune sa et tydelig nei til. Heldigvis! Der var planen å samle makta i bystyret i Kristiansand for så å legge ned kommunestyrene i de fire andre kommunene. Færre skulle altså delta i det øverste besluttende organ.

Det ble K3 med tvang. Selv om sammenslåingsprosessen i K3 fortsatt pågår har jeg oppfattet det slik at nærdemokratiutvalgene blir det ikke noe av. Og så det som de flagget så sterkt før folkeavstemningen om K5! Nå ser det ut til at den lokaldemokratiske ordningen blir valgt bort.

I utredningen om K5 ble det skrevet at nærdemokratiutvalgene skulle få tillagt oppgaver som i dag i stor grad utføres av planutvalgene og administrasjonen. Sånn sett skulle det bety en styrking av lokaldemokratiet. Et nærdemokratiutvalg i hver av de sju kommunedelene (tre i Kristiansand) skulle bli en hjørnestein i utviklingen av Nye Kristiansand kommune. Nå ser det ut til at de er borte vekk i K3. Nå blir det bare et litt utvidet bystyre i Kristiansand.

Så lenge varte den lokaldemokratiske dimensjonen. Selvsagt ser det ut til at det er demokratimodellen som blir valgt bort! K5-avtalen var ingen god avtale. Og som alle andre avtaler ville den varet inntil bystyre fattet et nytt vedtaket. Selvsagt er det slik.

Jeg har med stor interesse registrert at ledelsen i Birkenes Arbeiderparti i et innlegg i lokalpressa nå i vår har fokusert på at tida for sammenslåinger er forbi. Ja, riktig! Nå må vi samle kreftene i vår kommune om å styrke lokaldemokratiet. Få flere med i de politiske partiene, gjøre arbeidet i vårt kommunestyre mer attraktivt og spennende – et arbeid som jeg har oppfattet nå er på gang. Og takk til de som står i spissen for dette.

Det må nok innføres dagsmøter for kommunestyret – og så må sakene presenteres med færre sider papir! Tidligere statsminister og leder i Arbeiderpartiet Trygve Bratteli sa en gang at de fleste sakene kunne presenteres på to A4 sider! Det er kanskje i vår tid litt snaut, men det var godt sagt.

Demokrati er en vanskelig øvelse. Kanskje er styringsformen litt tungrodd, kanskje litt kostbar, men demokratiet er den beste og riktigste styringsform et land kan ha. La oss derfor bidra til å styrke lokaldemokratiet uten å slå oss sammen med andre kommuner.

Mange argumenterer med at vi må bli større av hensyn til økonomien. Og så har vi en regjering som premierer de kommunene som ønsker å slå seg sammen med andre. Ufattelig smålig og urettferdig. Men det viser seg allikevel at de som velger å fortsette som små og mellomstore kommuner klarer seg bra. Et demokratisk forvaltningsorgan kan og skal ikke styres som en bedrift. Det er i det private næringsliv at dette er aktuelt. Og bedriftslederne og de ansatte håndterer dette på en god måte.

Så er det argumentet med at vi blir for små til å konkurrere «om de flinkeste hodene». Hvem er det som sier at de store kommunene har «flinkere hoder» enn de små kommunene? Det er et merkelig argument. Hvilke kommuner rundt vår kommune sliter med korrupsjonspåstander, svikt i barnevernet, varslersaker, feil bruk / manglende bruk av Lov om offentlig anskaffelse med mer? Er det de små kommunene? Nei. De er større enn oss alle sammen.

I tillegg til fortsatt å ha orden på økonomien er en av hovedutfordringene for vår kommune få styrke kommunesenteret. Ja, vi må samarbeide med andre om enkelte tjenester. Men nå må vi legge en politisk strategi som går på å lokalisere de tjenestene vi kan til egen kommune. Hvorfor skal nabokommunene ha de arbeidsplassene? IT kan for eksempel styres fra «hvor som helst i vår kommune».

For flere år siden var jeg så heldig å være med i et landsomfattende utredningsprosjekt som het Styrk Lokalt Folkestyre. Leder av utvalget var Torstein Slundgård (V). Styringsgruppa la tre hovedstrategier til grunn for styrking av det lokale folkestyret, slik: Bredere deltakelse og engasjement i lokalpolitikken, Sterkere folkevalgt styring i kommunene og fylkeskommunene og som det tredje Større handlingsrom for kommunesektoren.

Det lokale folkestyret styrkes ikke med å slå sammen kommuner. Etter min oppfatning svekkes det lokale folkestyret. Eller demokratiet som jo er juvelen blant alle kjente styringsformer.

 

Jakob Olaus Mo