Vindkraft og avbøtende tiltak

VISUALISERING: Sweco har laget denne visualiseringa som viser hvordan vindturbiner på Oddeheia vil fortone seg fra Søre Herefoss. Vindturbinene på bildet er ikke så store som RWE nå ønsker å etablere.

Faktum er at de såkalte “avbøtende tiltak» er blitt til “kjøpe velvilje tiltak.»

LESERBREV: Store norske leksikon på nettet definerer avbøtende tiltak slik:

“Avbøtende tiltak, begrep som brukes i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner, utbyggingsplaner for kraftutbygging og lignende. Med avbøtende tiltak menes de tilpasninger av prosjektet som tiltakshaver gjør under planleggingsprosessen, så vel som ytterligere foranstaltninger som kan gjennomføres for å minimere andre uønskede virkninger av tiltaket.»

I kraftutbyggingssaker vil de fleste avbøtende tiltak være rettet mot miljøforholdene i selve vannstrengen, mens andre er rettet mot landskap og andre viktige samfunnsverdier. Målsettingen med slike tiltak er at de skal ha en tilsiktet positiv økologisk effekt og positiv landskapsmessig virkning. Eksempler på avbøtende tiltak er: fastsetting av minstevannføring i elver, bygging av fisketrapper, utsetting av fiskeyngel, bygging av terskler.”

En av våre folkevalgte sa det så treffende: “Nå er mi i den fasen der mi prøver å få folket positive til vindkraft.” Det tok litt tid før det gikk opp for meg. Det er jo nettopp det de holder på med!

Vindmøllene vil bety en ulempe for oss som bor i området. Det er graden av ulempe som diskuteres. Utbygger, E.ON i samarbeid med kommunen setter inn “Avbøtende tiltak” for å kompensere for ulempene. Høres jo greit ut, eller?

Faktum er at de såkalte “avbøtende tiltak» er blitt til “kjøpe velvilje tiltak.» Tiltakene settes ikke inn i områdene som får belastning med støy og redusert verdi på eiendommene. Tiltakene settes inn der det kan sankes flest “ja” stemmer til utbygging. Tursti rundt Kjerkekilen på Herefoss, pølsebu/varmestue på Toplandsheia og forskjønnelse av “Strøget”. Alle tiltaka er i og for seg gode, men har ikke noe relevans som “avbøtende tiltak» i forhold til vindkraftutbygging. Det er jo ikke der vindmøllene kommer! (Det er en revidert versjon av “avbøtende tiltak” på kommunens hjemmeside, men den er merket “Draft” datert 2.3.17, forholder meg her til den som ikke er “draft”.) Så utrolig det høres ut er det turområdet Toplandsheia som skal få alle fordelene av “avbøtende tiltak” for hele Søre Herefoss. Når turgåere fra Birkeland kommer på tur til Toplandsheia er altså utsikten så ødelagt at de må kompenseres med varmestue! Hva med oss som bor mye nærmere? Ingen ulemper for oss?

Går vi inn på NVE sine sider for å hente oppdatert informasjon finner man konsesjonssøknaden fra forrige runde. I visualiseringen brukes vindmøller som er vesentlig mindre enn de som nå er tenkt brukt. Visuelt er vindmøllene kamuflert ved at skyene på himmelen har samme farge som vindmøllene. Visuelt blir det ikke så ille slik det framstår i søknaden, realiteten blir en helt annen. Hvor er de oppdaterte bildene? I dag henvises det stadig til “Det blir ikke på langt nær så ille. Det blir færre vindmøller.” Ja, men de blir desto større. Er du på Toplandsheia ser du en mast i området. Denne er ca 100 meter høy. Vindmøllene blir nesten dobbelt så høye. Stå der og se litt og vurder utsikten. Da er det ikke så rart den store hopen av velgere på søndagstur må kompenseres for den ødelagte utsikten med ei pølsebu. Oss som bor i området er det ikke så nøye med.

Jeg har mange ganger etterlyst maksimumsverdier for støy. dB-Lden er en gjennomsnittsverdi som skal fordeles etter en nøkkel gjennom et helt år. Når utnyttelsesgraden på vindmøllene er rundt 40% sier det seg selv det er mulig å avgi mye støy i perioder uten at årsverdiene overskrides. I praksis vil dette blant annet innebære at ettermiddagene sommerstid blir svært utsatt med solgangsbris som gir god vind litt utpå ettermiddagen og utover kvelden. De fine sommerdagene vil altså gi god vind, med tilsvarende støy. Dette prøver utbygger, ordfører og ja- folket å tie ihjel. Da passer det godt å fordele godene, de avbøtende tiltak, der man får mange stemmer for utbygging. Mine ettermiddager nede ved fjorden offres gladelig for at Kjerkekilen skal få tursti, friluftsmennesker får ei pølsebu på Toplandsheia og Strøget blir pyntet så byråkrater og velgerne på Birkeland kan gå opp og ned en gate som er blitt så ven og vakker. Det blir mange stemmer av slikt, vi som bor i nærområdene utgjør jo bare ca 2 prosent av velgerne sies det.

 

Dagfinn Topland

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!