Loven skjerpes

Nå kan kommunen ilegges tvangsmulkt om skolen ikke tar grep om mobbing.

– Fylkesmannen har fått en ny rolle som håndhever, og elever og foreldre kan nå ta kontakt med Fylkesmannen direkte én uke etter saken ble tatt opp med rektor, sier jurist Silje Årnes Lauvrak hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Fylkesmannen kan da kobles inn for å finne ut om skolen har gjort jobben sin. I en revidert opplæringslov har nemlig skolene en skjerpet aktivitetsplikt overfor ting som truer barn og unges krav om et trygt skolemiljø.

– Nytt er det også at Fylkesmannen kan ilegge tvangsmulkt til kommunen dersom de ikke gjør en god nok jobb, sier Lauvrak til politikerne i kommunestyret.

Elevens oppfattelse

Sammen med Miriam Ekra, også fra Fylkesmannen, orienterer hun om endringene i loven. De to mener den nye lovteksten skal gjøre at ting blir tryggere, enklere og raskere. Blant annet er det nå en lovfestet nulltoleranse for mobbing.

­– Kommunen som skoleeier skal ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at kravene i regelverket følges. Kommunen må også sørge for at de ansatte er oppdatert og har tilstrekkelig kompetanse om skolemiljø, mobbing og andre krenkelser, sier Ekra.

Alle elever har rett på et trygt skolemiljø og det presiseres i loven at det er elevens egne subjektive opplevelse som er avgjørende for om skolen skal ta tak i en sak.

– I de mobbedommene som vi ser har blitt avgjort i rettssystemet stilles det strenge krav til hvordan kommunen arbeider på dette området. Det nytter ikke å si at man ikke vet, og det nytter ikke å lukke øynene, sier Lauvrak.

Krav til alle ansatte

Aktivitetsplikten gjelder for alle skolens ansatte, også de som ikke arbeider med undervisning eller har andre omsorgsoppgaver for elevene. Dersom det er mulig skal skolen gripe inn i en sak så fort som mulig. Rektor skal opplyses umiddelbart, eller i løpet av en uke avhengig av hvor alvorlig hendelsen er.

– Som en del av de nye pliktene er en undersøkelsesplikt. Den handler ikke om å fremskaffe og vurdere bevis, for det er elevens opplevelse som er avgjørende. Hensikten er å skaffe mer informasjon for å kunne følge opp saken videre, sier Lauvrak.

De ansatte hos Fylkesmannen har allerede merket økt trykk etter at loven ble oppdatert.

– Vi har allerede fått mange henvendelser rundt dette fra foreldre og elever. Noen er misfornøyde med skolen, men etter en veiledning er det ofte slik at de vil gi skolen en ny sjanse, sier hun.