Forsvarsvalget 2017

Fremtiden til forsvaret er en av de store sakene i forbindelse med Stortingsvalget 2017, og det er på høy tid.

LESERBREV: Tidligere sjef for Hæren – Robert Mood – sa for noen år siden at Hæren var i stand til å forsvare en bydel i Oslo. Heimevernets motto er endret fra «overalt – alltid» til «verner, vokter, virker». Og dersom langtidsplanen for forsvaret (LTP) som ble vedtatt av H, FRP og AP blir gjennomført, vil kanskje HVs nye motto måtte bli «noen steder – av og til». Dette ser i alle fall ut til å bli fremtiden i Agder-fylkene.

Staten er til for borgerne, og skal beskytte borgerne – dette er statens aller viktigste primæroppgave i fred, krise og krig. Ingen velferdstjeneste kan sikres borgerne, om ikke landet sin suverenitet er sikret. Er vi i stand til dette?

Regjeringens langtidsplan for forsvaret fikk mye kritikk da den kom, den hadde ingen investeringsplan for Hær og Heimevern. Allikevel legger planen blant annet opp til at HV skal reduseres med 7000 soldater, noe som ble begrunnet med at HV sliter med rekrutteringen og at regjeringen derfor kun tilpasser plantallet til virkeligheten. Dette er ikke riktig.

Det er kun i Finnmark man sliter med rekrutteringen til HV, ellers i landet har man god rekruttering. Og dersom det var en tilpasning til dagens reelle styrke, hvordan kan det da ha seg slik at HV-08 må dimittere soldater? HV har 45 000 soldater, men av økonomiske grunner har man ikke fått utrustet 4000 soldater med våpen og utstyr ennå.

Som et «plaster på såret» satte regjeringen ned en egen (politisk styrt) landmaktutredning som fikk i oppdrag å utrede fremtidens landmakt – med et sterkt avgrenset mandat. Denne skal behandles i Stortinget denne høsten, men vi vet allerede nå at utredningen opererer med de samme tallene for HV som i LTP, og det er til og med signalisert at kanskje HV bør reduseres enda mer.

Senterpartiet mener problemet er at Regjeringen ikke har satt av nok penger til å styrke Hæren og Heimevernet. Dette er skjult ved at man ennå ikke har offentliggjort noen investeringsplan.

HV på Agder

Vårt HV-distrikt – HV-08 – har ansvaret for Agder-fylkene og Rogaland, og har i dag 6300 soldater. Dette er foreslått redusert til 2600 soldater, en reduksjon på 55-60 prosent!

Dette til tross for at HV er den eneste militære kapasiteten i de tre fylkene. Luftforsvarets skolesenter på Kjevik er vedtatt nedlagt, og rekruttskolen på Madla er nettopp det, en rekruttskole.

Med dagens vurderinger av hva som er kritisk infrastruktur og som skal sikres av HV, er størstedelen av disse objektene i Rogaland. Derfor er sannsynligheten stor for at Agder-fylkene nærmest «blir tømt» for HV-soldater. Hva slags beredskap er dette? Har ikke innbyggerne på Agder den samme retten som resten av landet til å ha en militær beredskap?

Dette er ikke vedtatt ennå, så du kan påvirke hvordan den militære beredskapen på Agder blir i fremtiden når du stemmer!

HV utgjør i dag cirka 67 prosent av den totale militære organisasjonen i Norge og dekker 97 prosent av det norske landterritoriet, budsjettet deres utgjør ca. 3 % av forsvarsbudsjettet. Økonomiske prioriteringer kan være krevende men sammenlignet med resten av Forsvaret koster Heimevernet nesten ingenting, og det å dimittere HV soldater blir dyrere enn å la dem stå i tjeneste. Så hvorfor har Regjeringen så hastverk med å få kuttet i antall HV soldater?

Beredskapstester og øvelser som er gjennomført de siste årene viser at HVs beredskap er svært god, og at de stiller med over halvparten av soldatene i løpet av noen få timer. Det vil altså si at HV kan stille med over 22 500 soldater i løpet av kort tid over det ganske land til en kostnad som er nesten fraværende.

Jeg skjønner ikke hvorfor man vil endre på dette. Er det ikke lurt å ha en hurtig mobiliseringsstyrke med lokal tilknytning som kan være et sivilt-militært bindeledd til samfunnet forøvrig og andre beredskapsaktører? Er det ikke lurt å ha et tilstedeværende HV som kan utføre vakthold og sikring av kritisk infrastruktur, bistå i nasjonal krisehåndtering, yte bistand til politiet når de ber om det og ellers støtte det sivile samfunn i forbindelse med naturkatastrofer og lignende?

Jeg skjønner ikke hvorfor regjeringen ønsker å redusere i vår lokale beredskap generelt – og på Agder spesielt. Senterpartiet har programfestet at vi vil øke HV til 50 000 soldater og videreføre sjøheimevernet. Vi vil kjempe for borgernes rett til trygghet og god beredskap der de bor.

Riksrevisjonen har nylig gitt flengende kritikk av samfunnsberedskapen i Norge, og da fremstår regjeringens plan om å redusere HV som enda mer meningsløs.

Sikkerhetssituasjonen rundt oss er mer uoversiktlig enn på lenge, andre europeiske land bygger opp sine heimevern. Senterpartiet tar konsekvensen av dette og jobber for å styrke forsvaret. Jeg håper du vil gi din stemme til Senterpartiet ved stortingsvalget, og dermed stemmer for at også vi på Agder får en militær beredskap der vi bor og et forsvar som gjør oss i stand til å takle et bredt spekter av trusler.

 

Gro-Anita Mykjåland

1. kandidat Aust Agder Senterparti

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!