Får bygge på Rugsland

PÅ TOPPEN: Her vil Kenneth Lia og Charlotte Rugsland bygge, og det skal de få lov til mener ordfører Anders Christiansen (Ap) til venstre.

Politikerne bryter med administrasjonen og tillater hus og garasje på høydedrag.

– Vi har hatt inngående diskusjoner i Arbeiderpartiet om spredt boligbygging. Vi er en vidstrakt kommune, men nasjonale retningslinjer gjør at vi må legge opp til en viss sentralisering, selv om vi ikke liker det ordet, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Det er altså en prinsipiell sak som har kommet politikerne i hende, for også kommuneplanen slår fast at boligbygging i størst mulig grad skal skje i nærheten av kommunens tre sentrum. Ekteparet som vil bygge og bo på Rugsland mener derimot tomta de har sett seg ut har en nærhet til eksisterende grendemiljlø, og at det skaper lite problemer å tillate husbygging helt vest på Rugsland.

Avviser problemer

Saksbehandlerne hos kommunen mener det motsatte. De påpeker at tomta, som det søkes om å skille ut fra to tilstøtende eiendommer, er i konflikt med kommuneplanen. Området er i planen avsatt til landbruk, natur og friluft. Tomta blir liggende langt fra vinterbrøyta vei, og kommunen frykter kostnadene til skoleskyss vil svi på pungen. Det forstår ikke Charlotte Rugsland.

– Det ligger hus her i nabolaget lengre unna veien enn det vårt hus kommer til å gjøre. Veien blir brøyta privat, og barna kan gå ned til hovedveien for å ta bussen der. Det har jeg selv gjort i 20 år, sier hun under befaring på Rugsland.

Og det viser seg at flertallet av politikerne er enige. Mot syv stemmer faller forslaget fra administrasjonen om å avvise søknaden, dermed ryddes et hinder av veien for å realisere boligdrømmen på Rugland.

– Dette er et område hvor det alltid vil bo mennesker, og det er alltid noen nye familier som vil slå seg ned i området. Det blir helt feil å nekte dette, for det er en fin tomt, og man gjør ingen skade. Det er langt fra dyrkbar mark, og skogen er uproduktiv, sier Nils Olav Eikenes (H).

SKEPTISK: Ole Morten Vegusdal (V) mener en utbygging her vil punktere et stort LNF-område, og sier det for ham er lettere å dispensere på landet hvor det er behov for befolkningsvekst.

Bryter med planen

Både varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF) og Ole Morten Vegusdal (V) er blant de som er kritiske under debatten. Vegusdal mener en tillatelse bryter med strategien til kommunen.

– Vi har hatt møter med Fylkesmannen om dette, og vi er enige om å konsentrere videre utbygging i Birkenes. Skal man først dispensere, bør det være store samfunnsmessige betydninger. Jeg synes det derfor er lettere å dispensere på landet, hvor økt bosetting er livsviktig, sier han.

Også Birkeland påpeker at tiltaket strider mot kommunens egne retningslinjer.

– Disse retningslinjene sier at nye bolig skal ligge nærmere enn 150 meter fra vinterbrøyta vei, og at nye bygg ikke skal lage silhuett eller punktere områder. Med den plasseringa som foreslås, mener jeg administrasjonens forslag er godt, sier varaordføreren.

Innrømmer vingling

Mens Odd Gunnar Tveit (Frp) avviser alle administrasjonens innsigelser mot planene, påpeker Torbjørn Bjorvatn (KrF) at det er flertallet som her opptrer vinglete.

– Det er ikke Birkeland og Vegusdal som er vanskelige, men oss andre som er vinglete. Vi har en kommuneplan å forholde oss til, og velger å avvike fra den med dispensasjoner, sier han.

Nå som planutvalget har behandlet saken, og gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven, må søkerne påklage kommunens vedtak om å nekte fradeling etter jordloven. Det vedtaket er gjort administrativt, og dersom søkerne klager, blir det en sak for tjenesteutvalget. Ordføreren håpet tjenesteutvalget kan samles til ekstraordinært møte for å se på saken, ettersom første ordinære møte først er etter sommeren.

KUPPERT: Den omsøkte parsellen ligger på et høydedrag som per i dag ikke er lett tilgjengelig. Det går en gjengrodd traktorvei inn i området som vil bli opparbeidet til bilvei.