Vil ut av avtale

UT: Rådmannen i Kristiansand Thor Sommerseth vil ut av IKT-avtalen med blant andre Birkenes. FOTO: Ragna Marie Henden / Kristiansand kommune

Kristiansand vil ut av IKT-samarbeidet med Birkenes. Flere samarbeid kan stå for fall.

Rådmann Tor Sommerseth anbefaler overfor formannskapet i Kristiansand kommune at samarbeidet mellom kommunene i Knutepunkt Sørlandet nedtones.

– Kristiansand kommune har langt over hundre samarbeidsavtaler, og i juni i år ba bystyret i Kristiansand om en evaluering av avtalene.  Det er dette arbeidet vi ha påbegynt nå, sier Sommerseth til Birkenesavisa.

– Så det som kommer nå er en slags «takk for sist», eller en konsekvens av at innbyggerne i kommunene i K5 samarbeidet ikke ville ha kommunesammenslåing?

– Det kan nok være en side av saken, for hvis det hadde vært flertall for kommunesammenslåing ville vi jo ha intensivert samarbeidet i påvente av sammenslåingen.  På den annen side er det jo ikke noe spesielt med at Kristiansand kommune vil prioritere sine egne innbyggere og deres behov, særlig hvis samarbeid med andre kommuner sinker og hindrer utviklingen i Kristiansand, sier Sommerseth.

Økonomiske bidrag

Rådmannen mener at Knutepunksamarbeidet i sterkere grad enn tidligere bør ta utgangspunkt i Kristiansand kommunes eget utfordringsbilde.  I rådmannens forslag til vedtak kommer også forslag om ny finansieringsmodell for det som måtte bli igjen av samarbeid i K5.

Det har lenge vært kjent, og til dels også uttalt at Kristiansand betaler forholdsvis mye av samarbeidet med omliggende småkommuner.  Nå kan det se ut som at Kristiansand kommune ikke i samme grad vil være toneangivende og ledende i samarbeidet.  I rådmannens forslag til formannskapet er dette formulert slik:

«Kristiansand kommune er ikke innstilt på å videreføre dagens økonomiske bidrag og anmoder Knutepunktet å vurdere en ny finansieringsmodell som på en bedre måte fordeler kostnadene mellom deltakerkommunene.»

Skroter IKT-avtale

Det helt konkrete i denne omgang er at samarbeidsavtalen KR-IKT sies opp innen 31. desember 2016.

Rådmannen skriver i sin utredning at «Nåsituasjonsanalysen viser at IKT- samarbeidet har gått på bekostning av Kristiansand kommunes digitale utvikling, og kommunens engasjement i KR-IKT anbefales avsluttet.»

IT og sikkerhetsansvarlig i Birkenes kommune, Steinar Nørstebø synes dette er både trist og leit.

– Men da har vi tre år på oss å finne andre løsninger, men det er litt dumt nå som vi i grunnen følte at vi hadde lykkes med samarbeidet på dette området.  Men da må Birkenes prøve å finne andre tilfredsstillende løsninger, sier Nørstebø.

Innen helse- og sosialsektoren sies det at «områder for interkommunalt samarbeid i helse- og sosialsektoren skal ha utspring i behovet for å løse fremtidens utfordringsbilde, og det må gi en merverdi.»

Ikke ønskelig

I sin saksutredning til formannskapet skriver rådmannen i Kristiansand gjentatte ganger, at man må erkjenne økt behov for samarbeid med større kommuner og storbyer med tanke på læringseffekter når det gjelder å løse utfordringer en har felles.

– Vi har jo allerede felles prosjekter med andre byer på Agder.  Universitetet er jo for eksempel delt mellom Kristiansand og Grimstad.  Når regjering og storting legger opp til sterkere regioner er det dessuten ikke unaturlig å se mer i retning av de andre befolkningssentrene på Agder, sier rådmannen i Kristiansand, Tor Sommerseth.

Ordfører i Birkenes, Anders Christiansen (AP) er ikke kjent med saken før Birkenesavisa presenterer den for han.

– Vi har ikke noe ønske om at arbeidet i Knutepunkt Sørlandet skal nedtones, men som en liten aktør i samarbeidet må vi vel egentlig bare ta det som kommer.  Ingen kan tvinges til frivillig samarbeid, og kommunesammenslåing med utgangspunkt i K5 synes å være noe fjernt, sier ordføreren.