Vil fortsatt ha K5

Rådmann Gro Anita Trøan anbefaler politikerne å stemme for nye Kristiansand. 

«Rådmannen vil anbefale kommunestyret å gå inn for en sammenslåing av de fem kommunene til en ny kommune. Dette forsvares både ut fra et regionalt perspektiv og at denne modellen på lang sikt sikrer innbyggerne best samfunnsutvikling og tjenestetilbudet»

Sitatet er hentet fra sakspapirene til kommunestyret 22. juni hvor politikerne skal stemme over hvorvidt de ønsker en kommunesammenslåing eller ikke. I dokumentet brukes det mye plass på rådmannens drøftinger av saken.

«Rådmannen registrerer at det er gjort mange tolkninger av innbyggerundersøkelsen og folkeavstemningen i løpet av de siste dagene. Det vil være vanskelig for rådmannen å trekke en klar konklusjon på bakgrunn av disse to tilbakemeldingene fra innbyggerne og komme med en anbefaling på bakgrunn av det»

Hun mener det først og fremst vil være en politisk vurdering hvordan man vektlegger disse rådene.

«Departementet understreker at det er de folkevalgte som må ta den endelige beslutning etter en samlet vurdering av hva de tror vil være meste tjenlig for kommunen og dens innbyggere i fremtiden»

Når hun fortsatt råder politikerne til å stemme for Nye Kristiansand er det på bakgrunn av utredningen som er gjennomført, og de politiske føringene som kommer fra statlige myndigheter.

«Innbyggerhøringen skal være rådgivende for kommunestyrene, og kommunestyrene kan på fritt grunnlag fatte vedtak på det de mener samlet sett er det beste for kommunen»

Dersom kommunestyret ikke ønsker et K5, ber rådmannen politikerne gi forhandlingsutvalget mandat til å forhandle fram en intensjonsavtale med Lillesand kommune.