Storkommune tar form

Kommunene som forhandler om ny storkommune på Sørlandet vil ha lokaldemokrati, så lav eiendomsskatt som mulig og en kystsykkelsti fra Lillesand til Søgne tilknyttet Birkeland.

Kommunestyret i en ny storkommune bestående av Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Søgne og Songdalen kan ha inntill 77 representanter. For å sikre lokaldemokratiet skal det ifølge en nylig publisert intensjonsavtalen innføres en nærdemokratimodell med direktevalg til kommunedelutvalg.

– Fram mot neste møte i slutten av januar vil politikerne jobbe videre lokalt med forankring og videre bearbeidelse av utkastet slik det fremkommer så langt. Vi understreker at dette er et foreløpig arbeidsutkast og at beslutningen om kommunene er for eller mot K5 ikke vil fattes på dette grunnlaget, sier Songdalen-ordfører Johnny Greibesland i en pressemelding.

Det er han som leder arbeidet i K5-prosessen, en prosess som består av de fem kommunene i Knutepunkt Sørlandet som har sagt seg villig til å forhandle om en storkommune. Vennesla og Iveland står som kjent utenfor.

– Det endelige forslaget som kommunene skal ta stilling til vil etter planen være klart i slutten av februar, sier Greibesland.

 

Vil sikre lokaldemokratiet

I utkastet som nå er klart står det at kommunedelsutvalgene skal være folkevalgt organer og ha eget budsjett innenfor enkeltområder som berører lokalsamfunnet. Kommunedelsutvalgene skal ta utgangspunkt i dagens kommunegrenser. Kristiansand vil utgjøre tre eller fire kommunedeler

Kommunedelsutvalgene skal ha myndighet og ansvar for saker som er viktige for stedsutvikling og lokal identitet. Det er ønskelig at kommunedelsutvalgene i den nye kommunen skal ha mulighet til å fatte vedtak i reguleringssaker. Etter hva Birkenes Avisa forstår er ikke dette mulig med dagens lovverk, og intensjonsavtalen legger opp til bruk av forsøkslovgivning for å prøve dette.

 

Satser på lav eiendomsskatt

Ifølge avtalen skal ikke det samlede skatte- og avgiftsnivået øke som følge av kommunesammenslåingen. I dag har de fem kommunene ulike satser på eiendomsskatt, hvor Kristiansand har 6,25 promille og Lillesand kun 2,0 promille. Politikerne legger opp til at eiendomsskatten i den nye kommunen skal være så lav som mulig.

Egenbetaling for tjenester skal harmoniseres så fort som mulig. Det skal sette ned et utvalg som skal vurdere nivået på egenbetaling for tjenester, skatte- og avgiftsnivået. Dette inkluderer å vurdere beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt.

 

Pådriver for utbygging av RV 41

Det skal være en overordnet prioritering å bygge ut gode kommunikasjons- og kollektivtransporttilbud mellom kommunedelene. Dette innebærer en satsing på buss- og togtilbud, herunder satsing på lokaltog. Kommunen skal også være en pådriver for utbygging av ny E39 og Rv 41. Det skal anlegges kystsykkelsti fra Lillesand til Søgne med naturlig tilknytning til nåværende kommunesentrum i Birkenes og Songdalen kommuner.

 

Les hele intensjonsavtalen her (ekstern lenke).