Jeg gleder meg til K5

La meg først få gratulere forhandlerne bak intensjonsavtalen K5.

LESERBREV: Dere har evnet å tenke nye og svært spennende tanker for en ny konstellasjon som vil ha potensial til å ta posisjon som et kraftsenter i byggingen av Norge i tiden som kommer. Dere har sett framover i stedet for å holde fast på løsninger som stadig tydeligere viser seg ikke å kunne leve opp til de krav vi i vår tid stiller til en kommune. Jeg vil svært gjerne være en ansvarlig medborger i den kommunen som skisseres i K5-avtalen.

Noen fasit finnes neppe i spørsmålet om større kommuner. Det hele blir et spørsmål om hvilke scenario man har mest tro på. Når jeg har landet på et JA til Nye Kristiansand, er det ut fra følgende momenter:

  1. Jeg anser det som bortimot umulig å opprettholde følgende kombinasjon: Høyt lønnsnivå / Nok godt utdannede fagpersoner til å dekke lovkravene / Balansert økonomi. Det er ikke for ingenting at Birkenes har en skakkjørt økonomi.
  1. Nå kommunen blir liten nok, tror jeg ikke politikerne i tilstrekkelig grad klarer å fatte prinsipielle vedtak. Sannsynligheten er stor for at man kjenner den eller den som et vedtak vil ha ”negative” konsekvenser for, og så vegrer man seg for å gå inn for upopulære, men nødvendige vedtak. Man vil i alt for liten grad ta uhildede standpunkt.
  1. Jeg tror at en fagtung kommune som stiller strenge krav til etikk og sunn økonomi og som har ujålete politikere som brenner for en menneskevennlig samfunnsutvikling, er bærekraftig. For å få til en ”fagtung” kommune, er det min overbevisning at vi må opp i et visst volum på antall innbyggere og dermed fagfolk. Dernest må lederne av de ulike faginstansene være integrerte mennesker med evne til å tenke systemisk, slik at ordninger som skal betjene og serve borgerne, blir helhetlige og konsistente. Jeg tror at sjansen for å få til dette er bedre i en kommune med flere innbyggere.
  1. Jeg er overbevist at en kommune som beskrevet i punkt 3 over, også vil være attraktiv for andre flinke fagfolk/arbeidstakere. Og folk vil ønske å leve sine liv der. På denne måten skapes kanskje en kommune som tar posisjon som en kommune som rikspolitikerne kan henvende seg til når de trenger ”eksemplariske” kommuner å vise til, kommuner som fungerer etter hensikten. En kommune som ”virker”, vil også tiltrekke seg investorer, noe som igjen vil bidra til sunn vekst og større handlingsrom for kommunens politikere og administrasjon.
  1. Jeg ser for meg at det i en stor nok kommune er lettere å få til en helhetlig tenkning innenfor oppvekst, fra og med barnehage til og med videregående skole. Jeg forstår det slik at man i en ny kommunestruktur vurderer å overføre ansvaret for vgs til kommunene. (Jeg er ellers av den oppfatning at hele oppvekstfeltet burde ligge under staten og ikke være overlatt den enkelte kommune. Utdanning og oppvekst er naturligvis et nasjonalt anliggende!)
  1. Jeg er trygg på at demokratiet vil ha minst like gode kår i K5, slik avtalen lyder. Det skal være lys og folk i de nåværende kommunehusene, og ”Birkenes bydelsutvalg” skal avgjøre spørsmål etter kriterier man på forhånd er blitt enige om. Disse kriteriene sikrer lokalt demokrati og lokal påvirkning.

Birkenes kommune har mye å være stolt over. Jeg mener eksempelvis at vår dugnadsånd og vårt kulturliv er forbilledlig for andre lokalsamfunn. Jeg gleder meg til å ta dette med inn i Nye Kristiansand!

 

Gunnar Birkeland

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!