Fra liten til nesten ingenting

FOTO: Kristiansand kommune

Birkenes er en liten kommune. Men er det en fordel å gå fra å være liten til å bli nesten ingenting?

LESERBREV: I debatten om kommunesammenslåing er det mye retorikk fra sentralt hold, den politisk strategien kommer ikke akkurat som et resultat av ønsker fra folket.

For folk som sitter i Oslo er det åpenbart at Norge er et altfor langt land og at vi bor altfor spredt her, og slikt blir det ikke «robust» blårussøkonomi av. Derfor har rikspolitikerne for eksempel halvert pengene til fylkeskommunene, mens statsbyråkratiet i hovedstaden stadig legger på seg. Når fylkeskommunene har dårligere økonomisk slagkraft, spør folk selvsagt om verdiene av dem, og konsekvensen blir forslag om sammenslåing.

Danskene omgjorde i 2007 fylkene til fem regioner, det resulterte selvfølgelig i at kommunene ble pålagt flere arbeidsoppgaver. Samtidig ble Danmarks 271 kommuner redusert til 98.

Satt man så igjen med mer «robuste enheter»? Tre år senere la Deloittes fram tallene: Reformen hadde gitt kommunene en økning i administrative utgifter på 920 millioner, og det var blitt 1.650 flere kommunebyråkrater. Men noen reduksjoner var tydelige: Det var blitt færre sykepleiere og lærere.

Danske kommunepolitikerne har slett ikke kommunisert at de satt igjen med gevinst. Berlingske Tidende la fram en undersøkelse som viste at 60% mente at «sammenslåingen av kommuner har innskrenket lokaldemokratiet». abcnyheter.no refererte i 2013 at 70% mente at «arbeidspresset og arbeidsbetingelsene for en kommunepolitiker skremmer mulige kandidater vekk».

Hva så med overblikket fra forskningen? Professor emeritus i statsvitenskap Lawrence Rose (Universitetet i Oslo) har forsket på kommunestørrelse både i Danmark, Norge, Nederland og Sveits. Han uttalte til nationen.no 24. august 2013: «Vi mener å kunne vise at lokaldemokratiet minker i takt med at kommunene blir større.». Med «lokaldemokrati» mener han for eksempel valgdeltakelse, politisk interesse og politisk kunnskap.

Så hvorfor brukes dette udokummenterte slagordet «jo større, jo bedre»? Hva kan det komme av at NAV-kontoret i Birkenes gjorde det så bra i den landsomfattende rankingen? Var det fordi de er størst?

Sentio og Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har ved flere undersøkelser de siste årene vist tydelig at innbyggerne i små kommuner er godt fornøyd med tjenestetilbudet og andre forhold. Noe av dette kan forklares med at små kommuner får mer ut av pengene de har til rådighet per innbygger. Noe kan også forklares med at i små kommuner er det kort avstand til saksbehandler, dermed kjenner man seg ikke så lett fremmedgjort. Og det er jo ingen bombe at store kommuner kan være bra på kultur og kommunikasjon (det er flere konserter og t- baner i Oslo enn i Birkenes).

«Robuste» endringsprosesser vokser fram nedenfra. Spranget fra B1 til K5 er for stort; hvorfor kan ikke Birkenes heller vokse sammen med én annen kommune? Vi trenger utvikling, men vi trenger også flere utviklingsmodeller enn de som først og fremst baserer seg på økonomi.

Subsidiaritetsprisippet (nærhetsprinsippet) består i å løse flest mulig oppgaver på lavest mulig effektive nivå. Så kan man heller avgi beslutningsmyndighet i oppgaver hvor man åpenbart er tjent  med å samarbeide, uten at man dermed trenger å organisere alt som en storkommune. Det er gode eksempler på samarbeid innenfor renovasjon, transport, utdannig, barnevern. Det er ingen selvfølge at én stor administrasjon leverer bedre tjenester enn to mindre.

Er det for eksempel noen som har merket den store forbedringen fra 2007, da Helse Sør og Helse Øst ble til Helse Sør-Øst?

Evalueringsrapporten fra SINTEF i 2015 konkluderer: «Ingen endring i omfanget av og kvaliteten på pasientbehandlingen sammenliknet med før sammenslåingen, eller sammenliknet med de andre helseregionene.»

Selvsagt må vi skape nye arbeidsplasser, men vi må ikke underslå verdien i alt som fungerer, selv om økonomien er presset og ikke gir stort handlingsrom. Sammenslåing er ingen garanti for bedre økonomi, i hvert fall ikke for bedre lokaldemokrati.

 

Tore Thomassen

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!