Bekymret for laksen

HEREFOSSEN: Det er Herefossen som nå foreslås temmet. Inntaket til kraftstasjonen vil ligge der hvor jernbanesporet krysser elva.

 Fylkesmannen mener det er uansvarlig å tillate kraftverk, uten å belyse konsekvensene bedre.

– Vi reiser innsigelse mot planene basert på manglende kunnskapsgrunnlag om effektene kraftverket vil ha på laks, sjøørret og ål, skriver miljøverndirektør Ørnulf Haraldstad hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i sin høringsuttalelse.

Planene om et kraftverk i Herefossen ble kjent tidligere i sommer, og gjennom høringsrunden har det kommet en rekke innspill til planene. Fylkesmannen er kritisk til planene, og påpeker at kraftverket kan være til hindrer for produksjon av laks, sjøørret og ål.

– Konsekvensene er ikke klarlagt for disse artene. Det er ikke sannsynliggjort at foreslått minstevannføring, og andre avbøtende tiltak ved bygging av kraftverket, vil sikre at fisk kan vandre trygt opp og ned mellom Herefossfjorden og Gauslåfjorden, skriver Haraldstad.

Verdiskapning knyttet til fremtidig produksjon og høsting av laks i området vil i framtiden kunne overgå verdiskapning knyttet til kraftverket, påpekes det fra Fylkesmannen. Dette gjør at kraftverket ikke må fremstå som et hinder for framtidige fiskerier i området, mener Haraldstad.

Flere er bekymret

Også Aust-Agder fylkeskommune er bekymret for laksen i området. I deres høringsuttalelse påpeker fylkeskommunen at det må settes vilkår i konsesjonen om at laksen frie vandring opp Laksehølfossen sikres.

– Norges vassdrags- og energidirektorat må gjøre en konkret vurdering, eller be tiltakshaver gjøre en ny utredning om en minstevannføring på 0,98 kubikkmeter i sekundet er tilstrekkelig for å sikre laksens vandring, skriver saksbehandler Berit W. Gregersen.

Ifølge Kjetil Flakke hos Arendal jeger og fiskeforening bør en konsesjon kun gis dersom det gjøres tiltak i elvas østre løp, Laksehølfossen, slik at laksen kan passere her på vei oppover. Samtidig ønsker foreninga en slags laksesklie i Herefossen slik at laksen kan komme seg uskadet ned fra Gauslåfjorden.

– Laksens instinkter trekker den i dag til Herefossen hvor det er størst vannmengde når fisken er på vei oppover elva. Derfor vil det kunne blir vanskelig for laksen å finne det østre løpet, som ligger et stykke unna, skriver han.

Verdifullt område

Flakke påpeker at det er ikke lett å spå hvordan utløpet av en ny kraftstasjon ved siden av det vestre løpet, vil påvirke fiskens muligheter til å finne rett løp på vei oppover. Nedre Tovdal fiskelag har flere av de samme bekymringene.

– Gyteområdet overfor kraftverket vil kunne vise seg å være særdeles verdifullt for utvikling av laksebestanden i Tovdalsvassdraget over tid. Disse forhold må derfor underkastes en grundig vitenskapelig undersøkelse i forbindelse med planene for Herefoss kraftverk, skriver Jørgen Birkenes.

Han understreker at tidligere inngrep i Herefossen har forskjøvet det naturlige forholdet mellom de to fossene, og at det i dag går lite vann i Laksehølfossen.

– Både fiskelaget og allmennheten er tjent med at forholdene legges til rette for en mer riktig vannfordeling mellom de to fossene. Dette sikrer forbedret oppgang av laks i oppvekstområdene ved Gauslå, skriver Birkenes.