Befarer tre kraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kommer i slutten av måneden til Birkenes for å befare tre mulige planlagte kraftverk.

Som kjent planlegger Bekk og Strøm å bygge kraftverk med en effekt på 2,4 MW i Brufossen i Rettåna. På Herefoss ønsker Herefoss Energi å utnytte fallet i Herefossen med et kraftverk på 0,99 MW.

Det tredje kraftverket som skal befares av NVE er et mikrokraftverk på 0,25 MW. Også dette kraftverket planlegges på Herefoss nærmere bestemt i Minstebekken. Det er maskinentreprenør Inge Johnsen som ønsker å bygge, og han er også grunneier i området.

Kommunen har tidligere etablert et vannverk på stedet, og det er deler av infrastrukturen til dette vannverket Johnsen nå ønsker å utnytte til kraftproduksjon. Både dam, inntak, og rørgate er komplett og ønskes benyttet slik det framstår i dag.

Bekken er en del av Tovdalsvassdraget og dermed vernet. Ifølge søknaden om konsesjon er det ikke fisk i bekken, og laksen skal heller ikke benytte seg av bekken til gyting.

– Til det er den for liten, og det er også vanningshindre der bekken krysser riksvei 41, skriver Johnsen i søknadspapirene.