Arroganse fra ordførere og lokalpolitikere

Enkelte ordførere og lokalpolitikere i Aust Agder og ellers i landet må ta inn over seg at folket ikke ønsker en utvikling med store enheter.

LESERBREV: Kommunesammenslåinger har vært høyst aktuelle tema i de fleste kommuner i Norge den siste tiden. Det har blitt gjennomført mange folkeavstemninger og spørreundersøkelser om kommuner skal slå seg sammen eller ikke. Og folket har talt; folket ønsker ikke en utvikling med store enheter. Til tross for dette forsøker regjeringen på alle måter å tvinge kommunene til å slå seg sammen, spesielt med bruk av økonomiske straffereaksjoner.

Utfordringen med store kommuner er mange, blant annet:

  • Lokaldemokratiet svekkes
  • Store enheter skaper grunnlag for mere byråkrati
  • Store enheter medfører større fare for konkurranseutsetting/privatisering.
  • Sentralisering på alle områder vil sterkt øke i omfang

Utviklingen med kommunesammenslåinger og store enheter har sammenheng med den globale økonomiske utviklingen. For med store enheter vil store internasjonale selskaper få enklere innpass i landenes ressurser og offentlige tjenester/oppgaver. Disse selskapene ser på offentlige tjenester/oppgaver samt nasjonale ressurser som store potensielle inntektskilder. Dette handler om å erstatte offentlig monopol med privat monopol. Det handler om å hente ut mest mulig profitt på bekostning av fellesskapets verdier.

For å få innpass i offentlig virksomhet og tilgang til nasjonale ressurser vil det være viktig for kapitalkreftene å manipulere politiske miljøer til å tro på deres tanker og ideer. En av løsningene er å skape store enheter. For på den måten vil avstanden til grasrota økes samtidig som relasjonene til kapitalkreftene styrkes. Dermed har kapitalkreftene lagt noe av grunnlaget for å lykkes med sin strategi.

Størstedelen av det politiske miljøet på Stortinget ønsker en samfunnsutvikling med store kommuner og regioner. Både Høyre, Frp og Arbeiderpartiet har det samme prinsipielle synet, men med forskjellige innfallsvinklinger. De ønsker en maktforskyvning med etablering av store enheter, som igjen medfører mindre makt til grasrota og undergraver lokalmiljøene. Dette fører ikke til en demokratisering av vårt samfunn, men en start på en avdemokratisering. De som vil tjene på en slik samfunnsutvikling vil være kapitalkreftene og næringslivstoppene.

Enkelte ordførere og lokalpolitikere i Aust Agder og ellers i landet må ta inn over seg at folket ikke ønsker en utvikling med store enheter. Politikere er til for folket og ikke kun for eliten i næringslivet. Og politikere må ikke opptre arrogant når de har spurt folket til råds og fått klare svar. De er tross alt valgt av folket. Det er på tide at lokale politikere med ordførere i spissen heller tar til motmæle mot sine egne partier sentralt.

Informasjon om kommunesammenslåing øst i Aust Agder har vært alt for ensrettet til fordel for de som ønsker en sammenslåing. Det har vært en skjevfordeling av informasjonsflyten, noe som styrker folkes nei enda mere. Ja-siden har bestått av alle bystyrene/kommunestyrene. Alle bystyrene/kommunestyrene har anbefalt å stemme ja med grunnlag i intensjonsavtalen. For øvrig en avtale som kan kalles en «lureavtale». Innholdet i avtalen er basert på drømmer og luftslott, og har ingen ting med de realiteter som ville oppstått om det hadde blitt en sammenslåing. Befolkningen og ansatte ville blitt lurt så det holder.

Kommunestrukturdebatten kommer dessverre til å fortsette uavhengig av hvem som kommer til makten etter Stortingsvalget i 2017. At Høyre og Frp ønsker denne utviklingen kommer ikke som en bombe, men at Arbeiderpartiet tenker i de samme baner bør bekymra mange. Folket ønsker en politikk som sikrer nærmiljø og distriktene, noe som alle partier må ta innover seg.

La oss ha troen på at fornuften vil seire til slutt, og at lokalpolitikere med ordførere i spissen vil kjempe for folket og ikke kun for de som har aller mest fra før. Vi trenger mere demokrati og mer omsorg for hverandre. Vi trenger en samfunnsutvikling som setter mennesker mer i sentrum.

 

Steinar Rasmussen

Leder av styret LO Lokalorganisasjon Aust Agder

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!