Ønsker mer makt til politikerne

ØNSKER MER KONTROLL: Gunnar Høygilt og Høyre ønsker sterkere politisk styring. I formannskapet fremmet han et seks punkts forslag som blant annet skal gi politikerne mer kontroll over de økonomiske disponeringene i kommunen.

ØNSKER MER KONTROLL: Gunnar Høygilt og Høyre ønsker sterkere politisk styring. I formannskapet fremmet han et seks punkts forslag som blant annet skal gi politikerne mer kontroll over de økonomiske disponeringene i kommunen.

ØNSKER MER KONTROLL: Gunnar Høygilt og Høyre ønsker sterkere politisk styring. I formannskapet fremmet han et seks punkts forslag som blant annet skal gi politikerne mer kontroll over de økonomiske disponeringene i kommunen.

POLITIKK. Høyre og Gunnar Høygilt foreslo en rekke tiltak for å sikre sterkere politisk styring med kommuneøkonomien. Forslaget fikk kun partiets egne stemmer i formannskapet.

– Vi må begynne å legge noen føringer for hvordan vi skal komme oss gjennom perioden vi går inn i. Vi går snart inn i budsjettbehandlingen, og det er nødvendig å gjøre noen tiltak som viser at det er noe strammere enn det har vært tidligere, sa Høygilt da formannskapet hadde driftsrapporten for 2. tertial til behandling.

På vegne av Høyre foreslo han blant annet at det oppnevnes et økonomi- og rasjonaliseringsutvalg og at delegasjonsreglementet gjennomgås med et klart mål om sterkere politisk styring. Høyre krever videre at det innføres ansettelsesstopp og innkjøpsstopp med umiddelbar virkning, og at alle budsjettoverskridelser på enkeltsektorer må dekkes innenfor gjeldende budsjettramme. Går en sektor underskudd et tertial, så skal det ved tertialrapportering legges fram forslag om konkrete tiltak for inndekning av det påløpte underskuddet.

Invitasjon til tettere dialog

Høygilt innrømmet at han ikke forventet hallelujastemning rundt forslaget.

– Det må ses på som en invitasjon til en tettere dialog for å bringe økonomien i en annen retning enn i dag, sa han.

Bakgrunnen for forslaget er det varslede underskuddet på opp mot 14 millioner i 2015 som – hvis det blir resultatet – krever at kommunen må finne inndekning for 16 millioner (inklusive 5 millioner til disposisjonsfond) i 2016.

– Dette er jo grunnlag for videre arbeid, syntes varaordfører Anne Kari Birkeland. Hun mente imidlertid at KrFs forslag om å justere teksten i rådmannens forslag kunne holde i første omgang. I tjenesteutvalget fikk KrF gjennomslag for å endre «Alle avdelinger tilstreber å kun bruke de budsjettmidler som er nødvendig for å sikre lovlig og forsvarlig drift» til «Alle avdelinger skal kun bruke …»

– Jeg tenker at punktene som står her er nok til å gjøre vedtak i saken nå. Det kan være med å skjerpe det litt, mente varaordføreren. Odd Gunnar Tveit mente den eneste rette medisinen var å kutte stillinger.

– Jeg har sagt det mange ganger før; det hjelper ikke å dele viskelær i to og spare på blyanter. Det er å redusere på stillinger som hjelper, sa FrP-representanten.

– Jeg har så mange spørsmål

KrFs Torbjørn Bjorvatn var litt enig med både Høygilt og Tveit, og tok til orde for å samle alle partiene til en felles diskusjon rundt den økonomiske utfordringen. Venstres Ole Morten Vegusdal ønsket seg et nytt forslag fra administrasjonen til hvordan man kan samhandle i tida som kommer for å løse det store utfordringene kommunen står overfor.

– Jeg har så mange spørsmål. Jeg tror FrP har mange støttespillere på dette med å gå løs på stilinger, men det blir ikke noe trøkk i det, sa Vegusdal. Rådmann Gro Anita Trøan minnet om at kommunen har gjennomført alle kommunestyrets vedtak som har vært mulig å gjennomføre.

– Det er ikke sånn at vi har gått utover vår delegasjon, men det er et spørsmål om hvordan vi skal gå inn i 2016, og det er opp til formannskapet å bestemme hvordan styringen skal være, sa rådmannen.

I avstemningen falt Høyres forslag mot syv stemmer, mens KrFs forslag om en mindre tekstjustering ble vedtatt mot en stemme for administrasjonens forslag. Saken avgjøres i kommunestyret torsdag kveld.