Halver eiendomsskatten i 2019

FOR DYR: Gunnar Høygilt (H) synes det er synd Aanesland fabrikker flytter, men mener fortsatt avtalen var for dyr. ARKIVFOTO

Kommune-Norge har levert strålende resultater både i 2016 og 2017.

LESERBREV: Det er fristende å minne om hvem som har styrt landet disse årene, men vi skal la det ligge. Det vi kan slå fast er at den nasjonale skatteinngangen har vært god, og større enn forventet.

For Birkenes kommune kom disse gullårene til rett tid. Når økonomiplanen for 2016-2019 ble vedtatt i 2015 var et av målene å ha et disposisjonsfond på cirka 20 millioner kroner ved utgangen av 2019. Ved inngangen til 2018 er dette fondet rundt 30 millioner kroner.

Grovt sagt er disposisjonsfondet eller driftsreserven nå omtrent på samme nivå som den eiendomsskatten kommunen har hentet inn fra boliger og fritidseiendommer de siste tre år.

I budsjettet for 2018 ble eiendomsskatten på bolig og fritidseiendom vedtatt med 0,1 promille i reduksjon. Det betyr i praksis en økning i kroner for de fleste, da skattetaksten på de fleste boliger oppjusteres årlig.

I kommunestyrets temamøte 7. juni, om økonomiplan for perioden 2019-2022, fikk politikere en oppdatering på utsiktene for 2.halvår i 2018 og for perioden frem til 2022.

Det er stramt, men ikke dramatisk.

I budsjettmøtet desember 2017, ble det gjort vedtak om å nedsette et utvalg som skulle se på hvordan eiendomsskatten i Birkenes kan komme ned på nivå med sammenlignbare kommuner.

Innrapportering for 2018 viser at Birkenes ligger på 6.312 kroner for en gjennomsnitts enebolig på 120 kvadratmeter. Det er cirka 2.000 kroner høyere enn snitt i vår kommunegruppe, gruppe 2.

Flertallet i utvalget mener det er mulig å komme ned på dette nivået innen 2022.

Høyre mener dette er for defensivt.

Vi ber administrasjonen utarbeide et budsjettforslag for 2019 med en tilnærmet halvering av eiendomsskatten som grunnlag.

I praksis betyr dette at eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom senkes til laveste nivå, det vil si 2 promille.

I økonomiplanen frem til 2022 tilpasses skattenivået slik at men oppnår balanse i planperioden.

Høyre stemte mot økning av eiendomsskatten for både 2015,2016 og 2017.

Hadde Høyres budsjettforslag disse tre årene fått flertall, ville eiendomsskatten vært klart lavere enn i dag, Birkenes hadde ikke vært innom ROBEK og kommunen ville hatt penger på disposisjonsfondet.

Høyre ser selvfølgelig at Birkenes har utfordringer, men det er ingen grunn til krisemaksimering.

Birkenes er en attraktiv kommune å bo i. Vi har en større andel unge enn gjennomsnittskommunen i Norge. Mange barnefamilier bosetter seg i Birkenes, og det er viktig å løse de utfordringene kommunen har uten at skatte- og avgiftsnivået er i Norgestoppen.

Høyre vil at Birkenes fortsatt skal være en attraktiv kommune, både å bo i og å drive næring i.

 

Gunnar Høygilt

Gruppeleder Høyre