Ukas leder: Fjernkommuneoverlege

RedaktørenEr det mulig å gjøre fullgod jobb som kommuneoverlege når man er fysisk tilstede i kommunen en halv dag annenhver uke?

De siste ti åra har Birkenes kommune hatt en egen kommuneoverlege i 30 prosent stilling med kontorplass på kommunehuset en dag i uka og resten av legepraksisen tilknyttet Birkenes legesenter. Siden 1. oktober i fjor har kommunen hentet inn kommunelegetjenester fra Kristiansand kommune ved behov. Nå skal samarbeidet formaliseres gjennom en fast avtale som innebærer at kommuneoverlegen vil være fysisk til stede i Birkenes en halv dag hver 14. dag.

Kommuneoverlegen i Kristiansand vil ellers være tilgjengelig via epost og telefon alle ukedager. Legen skal stille opp i akutte nødsituasjoner så sant det er praktisk mulig, men skal ikke være en fast del av kommunens beredskapsteam. I tillegg skal kommunen kunne benytte tjenester fra Kristiansand kommune innen blant annet smittevern, miljørettet helsevern og helsemessig beredskap.

Ifølge lovverket kan kommuner samarbeide om ansettelse av kommunelege. Birkenes har derfor sitt på det tørre rent juridisk når man velger å kjøpe inn tjenesten fra nabokommunen. At kommuneoverlegene i Kristiansand har høy kompetanse og vil kunne fungere som medisinskfaglige rådgivere for kommunen ser vi heller ingen grunn til å betvile.

Men vil en kommuneoverlege med en halv dag i Birkenes annenhver uke ha den nødvendige tidsressursen og lokalkunnskapen til å føre et effektivt tilsyn med skoler og barnehager, følge opp tverrfaglig samarbeid og folkehelsetiltak, og, ikke minst, holde en presset kommuneadministrasjon og dispensasjonskåte politikere i ørene i plan- og trafikksikkerhetssaker?

Det finnes nok av eksempler på at kommuneoverlegen i Birkenes på eget initiativ har gått aktivt inn og gitt råd eller påpekt feil og mangler ved praksis, planer og vedtak. Vil en kommuneoverlege med kontor i Kristiansand klare å mobilisere det samme engasjementet for bygdas befolkning? Skal kommuneoverlegen kun handle på bestilling fra kommunen, eller ligger det i avtalen at han/hun også skal ta tak i saker på eget initiativ? Og er dét i så fall mulig når vedkommende er til stede til sammen én dag i måneden?

Et annet og minst like viktig spørsmål er om kommunen uten en kommuneoverlege fysisk tilstede vil klare å stå imot det økende trykket på helsetjenestene Samhandlingsreformen forventes å medføre.

I løpet av høsten skal ordningen med «fjernkommuneoverlege» evalueres. Vi er spente på hvordan evalueringen skal foregå, hva som blir vektlagt og ikke minst hva resultatet blir. Med fare for å foregripe begivenhetenes gang: Vi forstår helse og omsorgssjef Anne Stapnes dithen at hun ideelt sett ville hatt en kommuneoverlege i halv stilling fysisk plassert i Birkenes. Velger hun å jobbe for det, skal hun få vår fulle støtte.