Styrer mot nytt underskudd

OPTIMIST: Økonomisjef Tom Olstad forklarte Formannskapet at kommunen har satt i gang en rekke tiltak for å spare utgifter, men flere av dem får helårseffekt først neste år. – Sånn sett ser jeg ganske lyst på det, sa han.

OPTIMIST: Økonomisjef Tom Olstad forklarte Formannskapet at kommunen har satt i gang en rekke tiltak for å spare utgifter, men flere av dem får helårseffekt først neste år. – Sånn sett ser jeg ganske lyst på det, sa han.

OPTIMIST: Økonomisjef Tom Olstad forklarte Formannskapet at kommunen har satt i gang en rekke tiltak for å spare utgifter, men flere av dem får helårseffekt først neste år. – Sånn sett ser jeg ganske lyst på det, sa han.

POLITIKK. Birkenes kommune klarer ikke å innfri alle kravene som ble lagt inn i budsjettet i desember i fjor. Det går mot et nytt underskudd, men mindre enn i fjor.

Det kunne økonomisjef Tom Olstad fortelle da han gjennomgikk driftsrapporten for årets ni første måneder for Formannskapet sist uke.

Mens Helse/velferd, servicesenteret med stabs- og støttefunksjoner og kirken ser ut til å gå i balanse, ligger det an til overskridelser på teknisk, skole/barnehage og det nyoppretta Ressurssenteret på oppvekstområdet. På teknisk er det energibruk og utgifter til veivedlikehold som er bøygen, innen skole og barnehage er det ressurskrevende barn/elever og skysskostnader, mens det er barnevernet som trekker opp utgiftene ved Ressurssenteret. Størst er budsjettsprekken på skole/barnehage-området, estimert til cirka 2,5 millioner. Totalt ligger kommunen an til et underskudd på 5,5 millioner.

– Men det skjer mye de siste månedene som kan slå begge veier, understreket økonomisjefen og pekte blant annet på pensjonsutgifter og premieavvik, som sørget for at fjorårets underskudd ble atskillig mindre enn fryktet. Olstad foreslår å dekke inn 1,8 millioner fra summen som var tenkt avsatt til frie fond. De resterende 3,7 millionene blir i så fall et udekket underskudd som må dekkes inn over de neste to årene.

Selv om storparten av underskuddet skyldes økte behov for lovpålagte tjenester mente Høyre at tjenesteområdene måtte holde budsjettene sine.

– Jeg synes det er litt lettvint at tjenesteområdene bare kan gå til politikerne og be om mer penger når de bruker mer penger enn de skal, så jeg har lyst til å skru igjen krana litt, framholdt partiets Jon Inge Holm og fremmet forslag om at budsjettoverskridelser må dekkes innenfor eksisterende budsjettramme. SVs Iren Sommerset minnet om at en del av kuttforslagene i budsjettet var høyst usikre og stilte spørsmålsegn ved realismen i Høyres forslag. Hun fikk støtte av rådmannen som påpekte at et urealistisk budsjett kan bli demoraliserende.

– Man kan jo si at en skal dekke inn underskuddet i forbindelse med årsoppgjøret, men tjenestene må være lovlige og forsvarlige, understreket rådmannen.

– Vi skal gjøre det vi kan, men jeg sier at det høyst sannsynlig ikke er mulig, la hun til.
KrFs Vemund Ruud tok poenget.

– Hvis min arbeidsgiver hadde gitt meg helt urimelige krav, så hadde jeg mistet respekten for den. Jeg ønsker ikke å sette krav som gjør at vi mister tilliten blant de ansatte. Vi må ha forståelse for hva den enkelte avdeling driver med, ellers har vi tapt, sa KrF-representanten.

I avstemningen fikk administrasjonens forslag til inndekning av underskuddet fire stemmer. Det samme gjorde Høyres alternative forslag. Ordførerens dobbeltstemme sørget dermed for flertall for Høyre-forslaget.