Informerte skeptiske naboer

KART OG RETNINGSLINJER: Innleid konsulent Harald Rugsland fra Rugsland Byggtjenester AS viser naboer på Flakk hvordan reguleringsplanen for hundepensjont foreløpig ser ut. På et seinere stadium må politikerne ta stilling til om de vil legge det private planforslaget ut på offentlig høring.

KART OG RETNINGSLINJER: Innleid konsulent Harald Rugsland fra Rugsland Byggtjenester AS viser naboer på Flakk hvordan reguleringsplanen for  hundepensjont foreløpig ser ut. På et seinere stadium må politikerne ta stilling til om de vil legge det private planforslaget ut på offentlig høring.

KART OG RETNINGSLINJER: Innleid konsulent Harald Rugsland fra Rugsland Byggtjenester AS viser naboer på Flakk hvordan reguleringsplanen for hundepensjont foreløpig ser ut. På et seinere stadium må politikerne ta stilling til om de vil legge det private planforslaget ut på offentlig høring.

KOMMUNALT. Det var atskillig frustrasjon som skulle luftes under Birkenes kommunes møte om hundepensjonatplanene på Flakk.
Byggesaksbehandler Ivar Aanesland hadde kalt inn tiltakshaver Ole Gunnar Brovig, konsulent Harald Rugsland og en rekke naboer til et informasjonsmøte i forrige uke. Bakgrunnen er at Brovig har satt i gang arbeid med et privat reguleringsforslag for drift av hundepensjonat.
Det har vært mye kontrovers i området tidligere, etter at Brovig startet hundepensjonat etter klarsignal og økonomisk støtte fra Birkenes kommune, men uten dispensasjon fra planverket. Driftstillatelsen fra kommunen ble opphevet av Fylkesmannen 8. mars i år. Flere naboer har beskrevet støyen som kom fra hundepensjonatet som svært plagsom, og vil ikke akseptere slik virksomhet på Flakk. Andre naboer er ikke spesielt plaget. Det har ikke vært foretatt objektive støymålinger eller støyberegninger, og dermed er det vanskelig å vite om det dreier seg om subjektiv oppfattelse av støy, akustiske forhold eller en kombinasjon.

Uvanlig

– Brovig har ikke søkt om å få regulere området, og det er en uvanlig måte å gjøre det på. Det vanlige er å søke om å få regulere. Det betyr at planen lages på eget ansvar, og at han ikke kan vite om politikerne vil behandle forslaget, informerte Aanesland, som la til at dersom kommunestyret velger å vedta planen, slutter saken der. Unntaket er dersom det er innsigelser fra andre myndigheter. Det betyr også at naboene ikke har klagerett hvis planen går igjennom politisk.
– Men dere bør komme med innspill nå, og dere kan komme med høringsuttalelser hvis Planutvalget velger å legge planforslaget ut på offentlig høring, oppfordret Aanesland.
Det ble gått mange runder rundt historikken på Flakk, til dels med svært høy temperatur.
Aanesland presiserte imidlertid gang på gang at den saken var avsluttet, og at nå alle startet på nytt i forbindelse med reguleringsprosessen.
Tilpasninger
Konsulent Harald Rugsland informerte om at han hadde fått anbefalinger fra faglig hold om å gjøre tiltak for å hindre støy fra hundene, framfor å måle støy eller å utarbeide støysonekart.
– Brovig vil bygge en sluse inn til hundegården og lage et tett gjerne også rundt luftegården, slik at det ikke blir visuell kontakt mellom hundene. Dermed tror vi det blir mindre bjeffing, forklarte Rugsland, som også ser nøye på driftsrutinene.
Rugsland hadde også fått informasjon om at en slik plassering av et hundepensjonat som på Flakk, ikke var uvanlig. Det ville imidlertid ikke nabo Elisabet Jansen gå med på.

Drift i sommer

Etter at driftstillatelsen ble opphevet 8. mars ba Birkenes kommune Brovig om å stanse driften umiddelbart. I et brev fra Birkenes kommune datert 15. mars får han imidlertid lov til å ta i mot hunder i de tilfellene det ikke var mulig å flytte eksisterende avtaler uten at det gikk ut over tredje part.
– Det vil bli noe drift i sommer, opptil 3-4 hunder samtidig, riktignok ikke alle dager, bekreftet Brovig da spørsmålet ble stilt.
– Hvis noen skal til syden, kan han jo ikke si nei, mente Ivar Aanesland.
Dette provoserte flere av møtedeltakerne kraftig.
– Hvor er det blitt av hensynet til oss? Dere tar jo mer hensyn til hundeeiere som skal på ferie, enn oss, utbrøt nabo Thomas Thomassen.

Fikk utsatt frist

Brevet med varsel om oppstart av regulering er ikke datert, men ble registrert av Birkenes kommune 22. april i år. I tillegg ble det annonsert i BirkenesAvisa 24. april og brev ble oversendt naboene på Flakk. Fristen for å komme med innspill ble satt til 24. mai.
Dette fikk naboene til å spørre hva som var hensikten med å avholde informasjonsmøte, flere uker etter at fristen var gått ut. Etter en del fram og tilbake ble det enighet om å forlenge fristen med én uke fra møtedatoen.